Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมงานเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยเกียรติยศ จัดโดย สพม.๕

Kruretires 29Sep2560Website

KruretiresMix28Sep2560A

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องจัดเลี้ยง ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อ.เมืองสิงห์บุรี  จ.สิงห์บุรี  คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๐ ทั้ง ๑๗ ท่าน ได้แก่ (๑.) คุณครูอมรรัตน์  บุญศิลป์  (๒.)คุณครูนุชนาฎ  พานิชชอบ  (๓.)คุณครูรชาดา  สมทรัพย์ (๔.)คุณครูรุ่งโรจน์  เกิดศิริ  (๕.)คุณครูอุษณีย์  สนพลอย (๖.)คุณครูชาญวิทย์  จุ้ยฉุน (๗.)คุณครูอมรรัตน์  จุ้ยสกุล  (๘.)คุณครูนิชานันท์  ปัญญา  (๙.)คุณครูบรรพต  แสนทวี  (๑๐.)คุณครูสุคนธ์  นุชเปี่ยม  (๑๑.)คุณครูประพัฒน์  อื้อรัตน์ (๑๒.)คุณครูวาสนา  เกษมสุข  (๑๓.)คุณครูวิไลวรรณ  โฉมประเสริฐ  (๑๔.)คุณครูเบญจวรรณ  อุสาหะ  (๑๕.)คุณครูนิตยา  มีนา  (๑๖.)คุณครูทวินันท์  ปิยะสิงห์  (๑๗.)คุณครูณิชาภา  เสาะแสวง  ร่วมงานเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยเกียรติยศ  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  โดยมี นายกมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯและเป็นผู้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแด่ผู้บริหารและคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐  ในโอกาสนี้ ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  เป็นเกียรติในการบันทึกภาพร่วมกับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง ๑๗ ท่าน

(ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย คุณยอดข้าว ชวดสลุง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

f t g m