Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศเกียรติคุณความดีแก่ น.ส.ปัญจาภรณ์ คชพงษ์ ม.๖/๒

PBSTDGood29Sep2560

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ นางสาวปัญจาภรณ์ คชพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒  ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เก็บกระเป๋าใส่เงินได้และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจได้แก่ ด.ต.ถวิล สุกใส และ ด.ต.สุรวุฒิ พันธ์ศรี  สภ.ท่าหิน  เพื่อติดตามหาเจ้าของกระเป๋าเงิน  ซึ่งในกระเป๋าเงินดังกล่าวมีเงินเป็นจำนวนมากถึง ๕๐,๐๐๐ บาท  โดยในเวลาต่อมาสามารถติดตามเจ้าของเงินจนพบ  ดังนั้นในวันนี้  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จงขอประกาศเกียรติคุณความดียกย่องชมเชยเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี และขอให้นักเรียนรักษาคุณความดี เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง ครอบครัว และสถาบันการศึกษาแห่งนี้ต่อไป

**ขอขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจาก เฟซบุ้ค สภ.ท่าหิน จ.ลพบุรี 
และขอขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

f t g m