Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

งานแสดงมุทิตาคารวะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ "พิบูลวิทยาลัย น้อมดวงใจมุทิตา เทิดศรัทธาบูชาครู"

PBKruretriesparty29Sep2560A

PBKruretriesparty29Sep2560B

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลาประมาณ  ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี  งานแสดงมุทิตาคารวะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ  "พิบูลวิทยาลัย น้อมดวงใจมุทิตา เทิดศรัทธาบูชาครู"  โดยในปี ๒๕๖๐ มีคุณครูเกษียณราชการ ๑๗ ท่าน ได้แก่ (๑.) คุณครูอมรรัตน์  บุญศิลป์  (๒.)คุณครูนุชนาฎ  พานิชชอบ  (๓.)คุณครูรชาดา  สมทรัพย์ (๔.)คุณครูรุ่งโรจน์  เกิดศิริ  (๕.)คุณครูอุษณีย์  สนพลอย (๖.)คุณครูชาญวิทย์  จุ้ยฉุน (๗.)คุณครูอมรรัตน์  จุ้ยสกุล  (๘.)คุณครูนิชานันท์  ปัญญา  (๙.)คุณครูบรรพต  แสนทวี  (๑๐.)คุณครูสุคนธ์  นุชเปี่ยม  (๑๑.)คุณครูประพัฒน์  อื้อรัตน์ (๑๒.)คุณครูวาสนา  เกษมสุข  (๑๓.)คุณครูวิไลวรรณ  โฉมประเสริฐ  (๑๔.)คุณครูเบญจวรรณ  อุสาหะ  (๑๕.)คุณครูนิตยา  มีนา  (๑๖.)คุณครูทวินันท์  ปิยะสิงห์  (๑๗.)คุณครูณิชาภา  เสาะแสวง  โดยบรรยากาศของงานฯเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. แขกผู้เกียรติผู้มาร่วมงานและคุณครู บุคลากร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้มอบของที่ระลึกต่างๆ และมาร่วมกันให้กำลังใจคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง ๑๗ ท่าน  บันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก  ซึ่งบรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและถือเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจช่วงหนึ่ง  จากนั้นในเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เดินถือโคมเทียนนำคุณครูผู้เกษียณอายุราชการซึ่งถือโคมเทียนเช่นกันขึ้นสู่เวทีฯ เพื่อจุดเทียนบนเวทีพิธีการฯ  จากนั้นคุณครูผู้เกษียณอายุราชการได้นั่งประจำที่  เพื่อรับการแสดงมุทิตาคารวะ(รดน้ำ) ซึ่งโอกาสนี้ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีและประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาคารวะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสง่า เชยประเสริฐ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, นายพินิจ  อ่อนไสว  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, ว่าที่ ร.ท.ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, นายศิริพงษ์  พุกเจริญ  นายกสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัยลพบุรี, นายชุมพล สังเขป ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงมุทิตาคารวะและมอบของที่ระลึกแก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ  โดยมีคุณครูชาญวิทย์  จุ้ยฉุน  เป็นผู้แทนของคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ  กล่าวแสดงความขอบคุณท่านประธานในพิธีฯ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน คุณครูรุ่นน้องๆ คณะกรรมการจัดเตรียมงานทุกๆท่าน ที่ได้จัดงานแสดงมุทิตาคารวะให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้  หลังเสร็จสิ้นพิธีการแล้วมีการแสดงชุดพิเศษเพื่อมอบแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ  ซึ่งสร้างรอยยิ้มความสุขและความประทับใจให้แก่ทุกๆท่านในค่ำคืนนี้

** ท่านสามารถชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  ในระบบคลังภาพกิจกรรมโรงเรียน โดยคลิ๊กที่นี่ **

 

 

Teacher retire party 2017@PB-School 29/09/2017 on PhotoPeach

f t g m