Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ เรื่อง ข้อขัดแย้งของผู้อำนวยการสถานศึกษากับข้อหา "ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ"

PBMeetingNan17Dec2561

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ. น่าน  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมการประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ เรื่อง ข้อขัดแย้งของผู้อำนวยการสถานศึกษากับข้อหา "ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ" จัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 

 

f t g m