Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม .๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ (๒๘ มี.ค.๒๕๖๑)

PBSTDGeneralenroll28Mar2561A

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  วันสุดท้ายของการรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในช่วงเช้ามีนักเรียนเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาปิดการรับสมัครฯ มีจำนวนนักเรียนสมัครสอบฯ รวมทั้งสิ้น ๑,๔๙๒ คน  โดยมีกำหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้

 

f t g m