Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBGooglesitetraining29Sep2561C

PBGooglesitetraining29Sep2561A

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อ ICT (Google Site) ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๗ คน อบรมฯระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑, รุ่นที่ ๒ อบรมฯระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้

  << ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >> icon new

 

f t g m