Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBClassroommeeting17Nov2561A

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายพินิจ  อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๔  ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับฯ โดยท่านประธานในพิธีฯ ท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๑ ช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย.-๘ ธ.ค.๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ปกครองฯเพื่อนำรายได้มาช่วยในการสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ของโรงเรียน  จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ต่างๆภายในจังหวัดลพบุรี  ช่วงสุดท้ายได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้   ลำดับต่อมา นายชุมพล สังเขป ประธานเครือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้พบกับท่านผู้ปกครอง  โดยได้กล่าวถึงสาระสำคัญในหนังสือคู่มือนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ในส่วนของระเบียบและการปฏิบัติการวัดผลประเมินผล  ซึ่งอยากให้ท่านผู้ปกครองได้ศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน  เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับนักเรียนในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียน  ลำดับต่อมา นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้พบกับท่านผู้ปกครองนักเรียน โดยได้กล่าวถึงผลงานรางวัลเหรียญทองและนักเรียนได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาค ณ จ.นครปฐม และได้ตอบข้อสงสัยให้คำชี้แจงในประเด็นที่ท่านผู้ปกครองต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามลำดับ จากนั้น ท่านผู้ปกครองได้แยกไปยังห้องเรียนต่างๆ เพื่อพบกับคุณที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไป  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้

 

f t g m