Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBClassroommeeting17Nov2561C

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายพินิจ  อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๕ และ ม.๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้กล่าวขอให้ท่านผู้ปกครองช่วยการดูแลติดตามเรื่องผลการเรียนของบุตรหลานของท่านผู้ปกครอง  โดยเฉพาะระดับชั้น ม.๖ ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการการศึกษา และกล่าวถึงสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนด้วยการจัดกิจกรรมงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมผู้ปกครองฯ และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้   จากนั้น นายชุมพล สังเขป ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้พบกันท่านผู้ปกครองนักเรียน  ได้กล่าวสรุปถึงการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ด้วยระบบ TCAS  ขอให้ท่านผู้ปกครองศึกษากำหนดการ รายละเอียดต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สทศ. ฯลฯ และขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองได้ช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านในเรื่องของการเรียนและพฤติกรรมต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบวินัยของโรงเรียน  จบการศึกษาตามหลักสูตรฯและมีอนาคตที่ดีต่อไป  ลำดับต่อมา  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   ได้กล่าวแนะนำคณะผู้บริหารโรงเรียน  กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านโดยสรุปและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เดินทางมาร่วมประชุมรับฟังข้อมูลต่างๆจากโรงเรียนในวันนี้

 

f t g m