Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBMathcompetition25Nov2561

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้คุณครูมัลลิกา ยิ้มพงษ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนจำนวน ๙ คน โดยแบ่งเป็น ๓ ทีม ได้แก่ ๑.นางสาววราลักษณ์ พูลเพิ่ม ๒. นางสาววรัญญา พูลเพิ่ม ๓. นางสาวกานต์สินี เวสารัชอารีย์กุล ๔. นางสาวณัชชา เหลืองอ่อน ๕. นางงสาวณัชชา รักเสนาะ ๖. นายปณิธาน ศรีสุรภานนท์ ๗. นางสาวจินดาภา ศรีสวัสดิ์ ๘. นายนพวิทย์ รุ่งดี ๙. นายกรเกล้า สารีบุตร เข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

(ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก คุณครูมัลลิกา ยิ้มพงษ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

 

 

f t g m