Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๓ - ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ระดับ ชั้น ม.๔ สอบวันที่ ๓, ๗, ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ระดับ ชั้น ม.๕ สอบวันที่ ๓, ๔, ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ระดับ ชั้น ม.๖ สอบวันที่ ๔, ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

f t g m