Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speaker<<--ประชาสัมพันธ์:กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี-->>

เรื่อง การจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่  ๑-๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

>>> ตารางการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมฯ PDF File graphics click here 822293

>>> กำหนดการค่ายคุณธรรมฯ ของนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ PDF File graphics click here 822293

>>> กำหนดการค่ายคุณธรรมฯ ของนักเรียน ระดับชั้น ม.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ PDF File graphics click here 822293

>>> กำหนดการค่ายคุณธรรมฯ ของนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ PDF File graphics click here 822293

 

 

 

 

 

f t g m