Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PR Watinschool2561Website

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตร  ฟังเทศน์ฟังธรรมและถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 
ในกิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เริ่มวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.
ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

 

f t g m