Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerประชาสัมพันธ์จาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ฝ่ายบริหารวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. 
มีการจัดกิจกรรมครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน โดย มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ เพื่อเป็นการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั้งด้านการเรียนและการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวด้วยความศรัทธา เชื่อมั่นและนำหลักคิดนี้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนสังคมในรูปแบบของกิจกรรมการรณรงค์และเสริมสร้างชุมชนเป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง  โดยมีกำหนดการดังนี้ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด PDF File

 

 

 

 

 

 

 

f t g m