Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

- ระดับชั้น ม.๔ กำหนดสอบวันที่ ๑๖, ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑  ตารางสอบฯ PDF File คลิ๊กที่นี่

- ระดับชั้น ม.๕ กำหนดสอบวันที่ ๑๗, ๑๘, ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑  ตารางสอบฯ PDF File คลิ๊กที่นี่

- ระดับชั้น ม.๖ กำหนดสอบวันที่ ๑๖, ๑๗, ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑  ตารางสอบฯ PDF File คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลโดย งานทะเบียน วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m