Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

สื่อวีดีทัศน์-ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ๑๑๙ ปี พิบูลวิทยาลัย

 

:: วีดีทัศน์ประชาสมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ๑๑๙ ปี พิบูลวิทยาลัย ::

 

f t g m