Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerประชาสัมพันธ์:

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

เรื่อง กำหนดการปิดเรียนและกำหนดการเปิดเรียน ดังนี้

- กำหนดการปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

- กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

f t g m