Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerกำหนดการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้น ตรี โท เอก  ประจำปี ๒๕๖๑
ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย

รายชื่อผู้สมัครสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรีรายชื่อผู้สมัครสอบนักธรรมศึกษาชั้นโทรายชื่อผู้สมัครสอบนักธรรมศึกษาชั้นเอก

 

 

 

 

 

 

f t g m