Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ด้วยงานโภชนาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จานวน ๓ ราย มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทอาหารข้าวราดแกง จำนวน ๑ ราย
ประเภทอาหารจานเดียว จานวน ๑ ราย
ประเภทผลไม้ จานวน ๑ ราย

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครวันที่ ๑๔ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพักครูงานบ้านและสิ่งประดิษฐ์
สอบสัมภาษณ์พร้อมวันสมัครสอบปฏิบัติ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่

 

f t g m