Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ ๑.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา ๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๐,๒๐๐ บาท ด้วยเงินระดมทรัพยากร(ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

อ่านประกาศทั้งทั้งหมด หน้าที่ ๑ , , , ,

 

 

 

 

 

 

f t g m