Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานโยธาและตำแหน่งแม่บ้าน

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ ๑.ตำแหน่งคนงานโยธา ๑ อัตรา ๒.ตำแหน่งแม่บ้าน ๒ อัตรา อัตราเงินเดือน ๙,๖๐๐ บาท ด้วยเงินระดมทรัพยากร(ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.(ในวันและเวลาราชการ) 

อ่านประกาศทั้งหมด PDF Files หน้าที่ ๑, ,

 

 

 

f t g m