Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

PBTeacher30Aug2562

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการตามแผนงานโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนบริบทเครือข่ายมัธยมศึกษา  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนต่างๆ ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้และนำเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง ต่อไป

 

f t g m