Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การอบรม โครงการ"การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบที่ ๔"

PBQualiyschool26Sep2562A

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ"การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบที่ ๔"  โดยมี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา  จังหวัดลพบุรี  ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมฯ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในเครือข่ายฯ ร่วมเข้ารับการอบรมฯ โดยมี ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป  สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m