Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  โดยให้มีเครื่องอุปโภคและบริโภคจัดจำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม  มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบ  กฏเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน

กำหนดการประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ขอรับเอกสารการเสนอราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนได้ที่ห้องพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล อาคารหอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

อ่านประกาศทั้งหมด PDF Files ประกาศ , ใบเสนอราคา icon new

 

 

f t g m