Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๐,๒๐๐ บาท ด้วยเงินระดมทรัพยากร(ระยะวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

วัน เวลา การรับสมัคร
ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องงานบุคคล กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. การติดต่อยื่นใบสมัครผู้สมัครจะต้องมาติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

อ่านประกาศทั้งหมด PDF Files  ๑ , , ,

 

 

 

 

f t g m