การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Category: PB-ITA2563
Published: Thursday, 10 September 2020 14:15
Written by Super User
Hits: 2380

 PBPersonnel ITA2563

  

 ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

O25 4A

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม-กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๑)

O25 4C

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม-กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๒)

O25 5A

กิจกรรมการประชุมครูประจำเดือน(๑)

O25 5C

กิจกรรมการประชุมครูประจำเดือน(๒)

   

O25 1A

กิจกรรมประกาศเกียรติคุณคุณครูที่ปฏิบัติที่ชื่อเสียงแก่โรงเรียน

O25 2A

กิจกรรมต้อนรับครูใหม่ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

O25 3A

กิจกรรมนิเทศคุณครูใหม่ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

O25 3C

กิจกรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะครู

O25 3F

กิจกรรมการกลั่นกรองผลงานคุณครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ(๑)

O25 3G

กิจกรรมการกลั่นกรองผลงานคุณครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ(๒)

O25 7A

กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ-การประเมินขอวิทยฐานะ(๑)

O25 7C

กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ-การประเมินขอวิทยฐานะ(๒)

 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ๑. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  ๒. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  ๓. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  ๔. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๒