Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

งาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๔(ภาคบ่าย)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 26 July 2014 13:53 Written by Administrator Saturday, 26 July 2014 13:40

 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๑๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
นายพินิจ  อ่อนไสว อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๔ โดยนายอมรศักดิ์  เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมฯ จากนั้นเป็นการเสวนาในเรื่องของการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, เครือข่ายผู้ปกครอง ฯลฯ จากนั้น ท่านผู้ปกครองได้แยกไปพบคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียน ณ ห้องประจำชั้น  โดยในส่วนของผู้ปกครองนักเรียน ม.๔ จะต้องเลือกผู้แทนห้อง  เพื่อเข้ารับเลือกเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการของระดับชั้น ม.๔  ซึ่งมีหน้าที่ประสานงานประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน  อนึ่งก่อนที่จะมีพิธีเปิดการประชุมฯ ท่านผู้ปกครองได้รับชมการแสดงความสามารถต่างๆจากนักเรียน เช่น การเป่าแซ็คโซโฟน, การขับร้องเพลงและการแสดงรีวิว ฯลฯ ซึ่งเป็นที่ประทับใจและได้รับเสียงปรบมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
 

 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 19 February 2013 14:16 Written by Administrator Tuesday, 19 February 2013 14:10

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย     
เรื่อง   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   จังหวัดลพบุรี 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล  
จำนวน  1  ตำแหน่ง  1 อัตรา 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน
จำนวน 1  ตำแหน่ง   1 อัตรา

วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร  
ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
กลุ่มบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารบุคคล     โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
ตั้งแต่วันที่  18  -  22  กุมภาพันธ์  2556 
เวลา   08.30 น.  – 15.00 น.

อ่านประกาศทั้งหมดที่นี่ PDF File

 

การประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ม.๔/๒๕๕๗

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 28 March 2014 15:36 Written by Administrator Thursday, 27 March 2014 16:50

 

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอมรศักดิ์  เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานการชุมครู เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการสอบคักเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ม.๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และการบริหารจัดการครูและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในช่วงที่โรงเรียนปิดภาคเรียน  โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ขอความร่วมมือคุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกๆคน ดูแลเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟต่างๆ หากไม่ใช้แล้วให้ถอดออก  และการจัดเวรยามดูแลความเรียบร้อยทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน   ในส่วนของคุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดการข้อสอบ,คุมสอบ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบครอบและเคร่งคัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการจัดการสอบฯ 

   

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๕-๖(ภาคเช้า)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 26 July 2014 11:50 Written by Administrator Saturday, 26 July 2014 11:27

 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
ว่าที่ ร.ท. ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๕-๖(Classroom Meeting) โดย นายอมรศักดิ์  เรืองรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมผู้ปกครองฯ ลำดับต่อ เป็นการเสวนาเกี่ยวกับความร่วมมือขององค์ภาคีเครือของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยคุณพินิจ  อ่อนไสว อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้กล่าวกับท่านผู้ปกครองเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนฯในด้านต่างๆ ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบพอสังเขป  ต่อมา ว่าที่ ร.ท.ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้กล่าวในเรื่องของพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล จากนั้น นายชุมพล  สังเขป ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนฯ ที่จะช่วยกันดูแลบุตรหลานในการเดินทางมาเรียน  การระวังเหตุร้ายต่างๆจากแก๊งค์จับเด็ก  การพูดคุยติดตามพฤติกรรมของบุตรหลานระหว่างที่ศึกษาอยู่ ฯลฯ ในเวลาต่อมา นายจำเริญ  สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้กล่าวสรุปในช่วงท้าย...เกี่ยวการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ทั้งที่ดำเนินการไปแล้วและกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการฯ  จากนั้น ท่านผู้ปกครองนักเรียนได้แยกไปพบคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียนตามห้องประจำชั้นและที่นัดหมายต่างๆ  อนึ่งในช่วงเช้าก่อนที่จะเริ่มการประชุมฯ มีการแสดงความสามารถของนักเรียนในการขับร้องเพลงและการแสดงรีวิวประกอบเพลงให้ท่านผู้ปกครองได้รับชมและฟัง  ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ท่านผู้ปกครองและคณะครูที่เข้าร่วมประชุมฯเป็นอย่างมาก

 

 

Classroom Meeting 5-6 26/07/2557 on PhotoPeach

 

นักเรียนร่วมกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระรายณ์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 19 February 2013 07:38 Written by Administrator Tuesday, 19 February 2013 07:26

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ บริเวณหน้าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
คุณครูรุ่งโรจน์ เกิดศิริ หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคล พร้อมคุณครูผู้เกี่ยวข้องและคณะกรรมการนักเรียน นำนักเรียนหญิง จำนวน ๑๐ คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้ถือป้ายในขบวนเทิดพระเกียรติ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ เตรียมพร้อม ณ จุดนัดหมายเพื่อร่วมเดินขบวนฯ โดยก่อนหน้านั้นได้บันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  โดยในทุกๆปีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายจัดงานฯให้นำนักเรียนเข้าร่วมถือป้ายขบวนฯตลอดมา  ซึ่งนักเรียนหญิงทั้ง ๑๐ คน ก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์  แม้ว่าอากาศจะร้อนไปบ้าง  ต้องขอขอบคุณ  คุณครูที่เกี่ยวข้องทุกท่านและขอบใจนักเรียนทุกๆคนทุกๆคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย (สนับสนุนภาพโดย...น้องน้ำผึ้ง ตากล้อง)
 

   

Page 3 of 29

Copyright © 2010 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.