กล่องข้อความ: ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
 
 

 

 


               
               

            
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้รับงบประมาณจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการขยายผลการอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

                1. การจัดการอบรมขยายผลการฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชน แก่ครูวิทยากรหลักของศูนย์ ERIC และศึกษานิเทศก์ใน สพท. จำนวน  20 คน หลักสูตร 2 วัน งบประมาณ 7,500 บาท วันที่ 16-17 มิถุนายน 2550

                2. การจัดการอบรมขยายผลหลักสูตรการละครเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แก่ครูสอน

ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน ประกอบด้วย         ครูโรงเรียนในฝัน  2 คน  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2 คน  ครูโรงเรียนระดับระถมศึกษา  4  คน   ครูโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส  4  คน       ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป  16 คน                  ครูโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ         2  คน    หลักสูตร 30 ชั่วโมง   งบประมาณ 20,000 บาท
วันที่ 19-23 มิถุนายน 2550

                 3. การจัดการอบรมขยายผลการจัดการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ERIC Intensive 2007 : Thinking, Writing, Assessing แก่ครูวิทยากรศูนย์ ERIC  จำนวน 30 คน หลักสูตร 60 ชั่วโมง งบประมาณ 20,000 บาท ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2550 (เริ่มวันที่ 23 มิถุนายน 2550)

                นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2550 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของศูนย์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่จะช่วยพัฒนาศูนย์ให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป

                ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนเพื่อนครูและนักเรียนศึกษาหาความรู้วิชาภาษาอังกฤษจากสื่อต่าง ๆ ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  ตึก 6 ชั้น 2 ได้ทุกวัน ในวัน เวลา ราชการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นสากลต่อไป

 

นางสาวพรทิพย์  ตันติเวสส  รายงาน