โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

 

                ตามที่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดให้มีโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน  ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2548  เป็นต้นมานั้น  บัดนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ 

หนึ่งทุน  เพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต  ประจำปีการศึกษา  2551   ดังต่อไปนี้

                1.  จำนวนทุนที่รับสมัครคัดเลือก  36  ทุน  แบ่งเป็น

                        -  พื้นที่เขตภาคกลาง  ( ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  รพ.สระบุรี )  จำนวนไม่เกิน  10  ทุน

                        -  พื้นที่เขตภาคใต้  ( ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  รพ.สุราษฎร์ธานี  และชุมพร )  จำนวน

                           ไม่เกิน  20  ทุน

                        -  พื้นที่เขตภาคตะวันออก  ( ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  รพ.เมืองฉะเชิงเทรา )  จำนวน

                           ไม่เกิน  6  ทุน

                2.  สิทธิประโยชน์จากการรับทุนโครงการกระจายแพทย์  หนึ่งอำเภอ  หนึ่งทุน

                        2.1  เงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่จ่ายจริง  ( ไม่เกิน  40,000  บาท/ปี )   

                               ตลอดระยะเวลาการศึกษา  6  ปี

                        2.2  ค่าเช่าหอพักตามที่จ่ายจริง  ( ไม่เกิน  3,000  บาท/เดือน )  ตลอดระยะเวลาการศึกษา  6  ปี

                        2.3  ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนละ  5,000  บาท ตลอดระยะเวลาการศึกษา  6  ปี

                3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

                      ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกทุนตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์

                        3.1  มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี                                
                     พ.ศ.2540 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของ

                     คณะแพทยศาสตร์ฯ พ.ศ.2549

                        3.2  มีภูมิลำเนาในอำเภอที่มีความขาดแคลนแพทย์ (ยกเว้นอำเภอเมือง) ไม่น้อยกว่า 3 ปี                                                           
                    ติดต่อกันนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือมีบิดาหรือมารดามีทะเบียนบ้านอยู่ในระดับอำเภอที่ขาดแคลน

                     แพทย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

                       3.3  มีใบรับรองการผ่านโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของจังหวัด

                       3.4  ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

                        ตอนปลายตลอดหลักสูตรในเขตส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดที่ระบุ

                        3.5  รับเฉพาะสายสามัญเท่านั้น (ไม่รับผู้สอบเทียบชั้น)

                        3.6  มีใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ของ

                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  5  และภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 6 โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา

                    ในแต่ละหมวดหรือแต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่าตามที่กำหนดไว้ดังนี้

 

 

                                                                    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    คะแนนเฉลี่ย 5

                                                                                      พ.ศ. 2544                                     ภาคการศึกษา

                                                                ภาษาไทย                                                                      2.75

                                                                ภาษาต่างประเทศ                                                        2.75

                                                                สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                          2.75

                                                                วิทยาศาสตร์                                                                  2.75

                                                                คณิตศาสตร์                                                                  2.75               

3.7    ไม่มีประวัติความประพฤติที่เสียหาย โดยให้โรงเรียนเป็นผู้รับรองความประพฤติ

3.8    เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์
แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้

3.9    มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ดังนี้

                                เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์ ผู้สมัครเข้าศึกษา

                           สาขาแพทยศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค  หรือ

                           ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ดังต่อไปนี้

                           3.9.1  มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

                               3.9.2  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severeneurosis)

                          หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึง

                          ปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                              3.9.3  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็น                                           
                          อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อาทิ โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง

                              3.9.4  โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   และการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม เช่น   

                                            - โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่มีมีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย

                                         3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

                                            -  โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                                            - โรคความดันเลือดสูงรุนแรง  และมีภาวะแทรกซ้อน จนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ

                                         อย่างถาวร

                                            -   ภาวะไตวายเรื้อรัง

                                            -  โรคติดสารเสพติดให้โทษ                                                                

3.9.5     ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

3.9.6     ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-    สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง

-    สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

-    ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

                                3.9.7  หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางปราสาท                                                              
                                และการได้ยิน (sensorineural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

                                3.9.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น                                                     
                               อุปสรรคต่อการศึกษา   ทั้งนี้   คณบดีคณะแพทยศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาจแต่งตั้ง

                                            ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

                                3.9.9  ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้น

                                            ภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา

                                3.9.10  คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ                                                                
                                            ดำเนินการคัดเลือก

                        3.10  คุณสมบัติทางการศึกษา

                                  ต้องศึกษารายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544:มาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ม.4 – ม.6
                                  ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

                                3.10.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทาง                                                                   
                                 วิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

                                3.10.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาทาง                                                                                    
                                 คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

                                3.10.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน                                                                
                                และรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

                4.    เงื่อนไขของนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โครงการกระจายแพทย์

หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

                        4.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ต้องยื่นแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถ้าพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะส่งรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษาไปคัดชื่อ            ออกจากการสมัครเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Direct Admission ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

                        4.2  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับทุนของรัฐบาล โดยภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้ว จะต้องทำสัญญาของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะปฏิบัติงานชดใช้ทุนในอำเภอหรือจังหวัด  ที่เป็นภูมิลำเนาหรือจังหวัดที่ขาดแคลนแพทย์เป็นเวลา 12 ปี (กรณีผิดสัญญาต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวน 2 ล้านบาท)

                        4.3  ผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ต้องสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทย์สภาผ่าน จึงจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ

                5.  เขตรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์  ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โครงการกระจายแพทย์

หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จะต้องมีภูมิลำเนาตามคุณสมบัติข้อ 3.2 ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้

 

 

                                5.1  ภาคกลาง (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี)

                                                    -      สระบุรี

                                                    -      ลพบุรี

                                5.2  ภาคใต้ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี)

                                                    -      สุราษฎร์ธานี

                                                    -      ชุมพร

                                                    -      ระนอง

                                5.3  ภาคตะวันออก (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เมือง ฉะเชิงเทรา)

                                                    -      ฉะเชิงเทรา

                                                    -      ปราจีนบุรี

                                                    -      สระแก้ว

                6.  กำหนดการรับสมัครคัดเลือก

                        ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องดำเนินการดังนี้

                                6.1  บันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ INTERNET ระหว่างวันที่ ธันวาคม 2550 ที่

                                  Website http://reg.tu.ac.th

                                6.2  ผู้สมัครโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ไม่มีสิทธิสมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาว

                                  ชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                6.3  ผู้สมัครต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัครเมื่อ

                                        ยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นต้นเรียบร้อยแล้วดังนั้น

  

รายชื่อ  นักเรียนเข้าค่ายพัฒนาวิชาการโครงการกระจายแพทย์ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน  จังหวัดสระบุรี

 

ชื่อ  - สกุล

อำเภอ

จังหวัด

นางสาวโชติกา

หันวิลัย

อำเภอหนองโดน

จังหวัดสระบุรี

นางสาวนิชรัช

นิธิชัย

อำเภอมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

นางสาววราภรณ์

มอญหา

อำเภอมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

นางสาวนิยภา

ขุนโยธา

อำเภอมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

นายอดิศักดิ์

บุญพงษ์

อำเภอหนองแซง

จังหวัดสระบุรี

นางสาวนาตยา

แก้วกร่ำ

อำเภอหนองแซง

จังหวัดสระบุรี

นางสาวชมัยพร

พัดลม

อำเภอวังม่วง

จังหวัดสระบุรี

นางสาวสุนันทา

กลางกุลนารถ

อำเภอพระพุทธบาท

จังหวัดสระบุรี

นางสาวพิกุล

พุทธพงษ์ศิริพร

อำเภอวิหารแดง

จังหวัดสระบุรี

นายวีรเชษฐ

ขุนทอง

อำเภอวิหารแดง

จังหวัดสระบุรี

นางสาวบัณฑิตา

ตั้งสุวรรณ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสระบุรี

นางสาวนิชาภัทร

สุวรรณวงษ์

อำเภอดอนพุด

จังหวัดสระบุรี

นายภาคภูมิ

ท่านัดที

อำเภอบ้านหมอ

จังหวัดสระบุรี

นางสาวปรียานุช

สายบุญเรือน

อำเภอบ้านหมอ

จังหวัดสระบุรี

นางสาวกาญจนา

สัพยูร

อำเภอหนองแค

จังหวัดสระบุรี

นางสาวทิพย์รัตน์

บุญสอน

อำเภอหนองแค

จังหวัดสระบุรี

นางสาวศรุดา

ไม้สุพร

อำเภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี

นางสาวสุปราณี

สีคันธา

อำเภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี

นางสาวนริศรา

สิงห์แสง

อำเภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี

นางสาวสโรชา

พูลศรี

อำเภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี

นายพีรวิชญ์

สะอาดตา

อำเภอเสาไห้

จังหวัดสระบุรี

นางสาวกมลวรรณ

อนะมาน

อำเภอเสาไห้

จังหวัดสระบุรี

นางสาวกัลยาณ์

ประสิว

อำเภอเสาไห้

จังหวัดสระบุรี

นางสาวสุธินี

ตีแสน

อำเภอเสาไห้

จังหวัดสระบุรี

นายณรงค์ศักดิ์

มาลา

อำเภอวิหารแดง

จังหวัดสระบุรี

  

รายชื่อ  นักเรียนเข้าค่ายพัฒนาวิชาการโครงการกระจายแพทย์ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน  จังหวัดลพบุรี

อำเภอ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

หมายเหตุ

1.บ้านหมี่

ตัวจริง

1.  นางสาวกนกพร

 

สงวนใจ

 

พิบูลวิทยาลัย

 

 

2.  นางสาวเสาวรัตน์

พินิจมนตรี

พิบูลวิทยาลัย

 

 

3.  นางสาวเกวลี

จำปา

พิบูลวิทยาลัย

 

 

4.  นางสาวป่านแก้ว

สมานชาติ

บ้านหมี่วิทยา

 

 

5.  นางสาวศิรินทิพย์

พิลาเดช

ปิยะบุตร์

 

 

6.  นายคฑาวุธ

ชื่นใบ

พิบูลวิทยาลัย

 

2.ชัยบาดาล

ตัวจริง

1.  นางสาวพนิดา

 

ทิมเทพ

 

อัสสัมชัญคอนเวน

 

 

2.  นางสาวเบญจวรรณ

รุจิกาญจนรัตน์

จุฬาภรณ์

 

 

3.  นางสาวศศิธร

มีสมยุทธ

ชัยบาดาลวิทยา

 

 

4.  นางสาวหฤทัย

เพ็งดี

พิบูลวิทยาลัย

 

 

5.  นางสาวปัทมา

ท้วมอ่ำ

พิบูลวิทยาลัย

 

 

6.  นางสาวชมพู

พรโพธิ์

พิบูลวิทยาลัย

 

3.โคกสำโรง

ตัวจริง

1.  นางสาวสุรีย์พร

 

บุญเกิด

 

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

2.  นางสาวกฤตยภรณ์

มาตราช

พิบูลวิทยาลัย

 

 

3.  นางสาวเก็จกานต์

จันทร์วิเศษ

พิบูลวิทยาลัย

 

 

4.  นางสาวณิชนันท์

ศิลาภากุล

พิบูลวิทยาลัย

 

 

5.  นางสาวรศรินทร์

คีรี

พิบูลวิทยาลัย

 

 

6.  นางสาวณพนรี

เจียรดำรงรัศมี

พิบูลวิทยาลัย

 

 

7.  นางสาวสิรดา

อยู่ป้อม

พิบูลวิทยาลัย

 

 

8.  นายศุภชัย

สำลี

พิบูลวิทยาลัย

 

 

ตัวสำรอง  อันดับ  1

1.  นางสาวศุภวรรณ

 

แก่นแก้ว

 

พิบูลวิทยาลัย

 

4.พัฒนานิคม

ตัวจริง

1.  นางสาวคัชรียา

 

สุจริต

 

พัฒนานิคม

 

 

2.  นางสาวรพีพรรณ

เกษไชย

พิบูลวิทยาลัย

 

 

3.  นางสาวปิยดา

จิตต์จันทึก

พัฒนานิคม

 

 

4.  นางสาวจิตราภรณ์

เย็นจิตร

พัฒนานิคม

 

 

5.  นางสาวกาญจนา

ปรีดี

พัฒนานิคม

 

 

6.  นางสาวภารดี

ใจภักดี

อัสสัมชัญคอนเวน

 

รายชื่อ  นักเรียนเข้าค่ายพัฒนาวิชาการโครงการกระจายแพทย์ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน  จังหวัดลพบุรี

อำเภอ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

หมายเหตุ

 

7.  นางสาวจิตรประภา

พยอมใหม่

พิบูลวิทยาลัย

 

 

ตัวสำรอง  อันดับ  1

1.  นางสาวมณีรัตน์

 

ควรหัด

 

พัฒนานิคม

 

5.หนองม่วง

ตัวจริง

1.  นางสาวอโนชา

 

อ่อนนิ่มนิตย์

 

พิบูลวิทยาลัย

 

 

2.  นางสาวเพียรผจง

สิงโต

ราชประชานุเคราะห์  33

 

 

3.  นางสาวปุยฝ้าย

ไชยนะรงค์

ราชประชานุเคราะห์  33

 

 

4.  นางสาวสุพรรณี

คุ้มศักดิ์

หนองม่วงวิทยา

 

 

5.  นางสาวปวีณา

อิ่มนิรันดร์

หนองม่วงวิทยา

 

6.ท่าวุ้ง

ตัวจริง

1.  นางสาวขนิษฐรัตน์

 

ปั้นสะอาด

 

พิบูลวิทยาลัย

 

 

2.  นางสาวนฤมล

มากพูน

ท่าวุ้งวิทยาคาร

 

 

3.  นางสาวประภัสสร

วีระประสิทธิ์

พิบูลวิทยาลัย

 

 

4.  นางสาวศจิกา

สีงาม

พิบูลวิทยาลัย

 

 

5.  นางสาวกัญญาณัฐ

ทองใบ

ท่าวุ้งวิทยาคาร

 

 

6.  นายณัฐภัทร

จั่นงาม

พิบูลวิทยาลัย

 

 

7.  นางสาวอรอนงค์

ครองราชย์

พิบูลวิทยาลัย

 

7.ลำสนธิ

ตัวจริง

1.  นางสาวณัทนา

 

มะโนทัย

 

หนองรีวิทยา

 

 

2.  นางสาวจุรีพร

สืบสายขัด

หนองรีวิทยา

 

 

3.  นางสาววันดี

มหาชัย

หนองรีวิทยา

 

8.โคกเจริญ

ตัวจริง

1.  นางสาวชาลินี

 

ขามพิทักษ์

 

โคกเจริญวิทยา

 

 

2.  นางสาวเพ็ญแข

ด้วงอนงค์

โคกเจริญวิทยา

 

 

3.  นางสาวกาญจนา

นามรัตน์

โคกเจริญวิทยา

 

9.ท่าหลวง

ตัวจริง

1.  นางสาวรัตนาวดี

 

มณีแย้ม

 

ท่าหลวงวิทยาคม

 

 

2.  นางสาววิกานดา

แสงทอง

พิบูลวิทยาลัย

 

 

3.  นางสาวรัชนีกร

กระเป๋าทอง

ท่าหลวงวิทยาคม

 

10.สระโบสถ์

ตัวจริง

1.  นางสาวพรทิพย์

 

เบ็ญมาศ

 

สระโบสถ์วิทยาลัย

 

 

2.  นายประชา

สร้อยพูล

สระโบสถ์วิทยาลัย

 

รายละเอียดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ

ระหว่างวันที่  16  พฤศจิกายน  2550  ถึง  23  ธันวาคม  2550    โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

................................................................................

การรายงานตัว  :

                    รายงานตัวเข้าค่าย  วันศุกร์ที่  16  พฤศจิกายน  2550  เวลา  16.30  -  17.00  น.    ห้องแนะแนว ( ตึก  5  ชั้นล่าง )  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  และรับการปฐมนิเทศ  เวลา  17.00  น.

 

การดำเนินการเตรียมความพร้อมตามกำหนดเวลาดังนี้  : 

                                              วันศุกร์                 เวลา    18.00  -  21.00  น.

                                              วันเสาร์                เวลา    08.30  -  12.00  น.

                                                                            เวลา    13.00  -  16.00  น.

                                                                            เวลา    18.00  -  21.00  น.

                                              วันอาทิตย์            เวลา    08.30  -  12.00  น.

*  โดยนักเรียนพักค้างคืน    โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ในคืนวันศุกร์และเสาร์  ( ระหว่างวันที่  16  พฤศจิกายน  2550  ถึง  23  ธันวาคม  2550 )

 

การแต่งกายเวลาเรียน  :  ใส่เครื่องแบบนักเรียน  โดยแต่งกายให้เรียบร้อย

 

                            จากโครงการ    และผลการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าว  ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี  โดย  แพทย์หญิงพนิดา  มุกดีพร้อม  ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี       ได้ขอความร่วมมือให้  นายธีรพงศ์  ศรีประเสริฐ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จัดค่าย         เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์    ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ   หนึ่งทุน    โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่ผ่านการคัดเลือก   จำนวน  75  คน  จะต้องเข้าค่ายวิชาการ  ใน  5  สาขาวิชา  คือ  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  เคมี  ชีววิทยา  และฟิสิกส์ 

                            การจัดโครงการนี้  ศูนย์การแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี ได้รับงบประมาณ     จากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  จำนวน  400,000   บาท  นับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และให้โอกาสกับนักเรียนของจังหวัดลพบุรีและสระบุรี  ต่อเนื่องเป็นปีที่  2   อย่างดียิ่ง