" กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพบนักเรียน "

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2551 เวลา 08.10 น. นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะ เดินทาง
มายังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบนักเรียน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุวิช พึ่งตน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ,นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
นายชุมพล ชูชม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล, นางจริยา อินทะขิณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางสาวศุภวรรณ หรรษภิญโญ รองผู้อำนวยโรงเรียน ฝ่ายบริหารงบประมาณ ให้การต้อนรับ
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวให้โอวาทแนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการทำบ้านเมืองให้สะอาด น่าอยู่
ู่การติดตามสถานณ์การบ้านอย่างมีสติและเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ โดยเฉพาะยาเสพติดให้คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได้รับฟังกัน หลังจากนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มีคำถามให้นักเรียนได้สรุปสิ่งที่
ท่านผู้ว่าฯ ได้กล่าวไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง โดยท่านผู้ว่าฯ ได้มีของที่ระลึกเป็นรางวัลมอบให้ด้วย (<ภาพกิจกรรม>)