ปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2546

เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม


ปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2546
เดือน
พฤศจิกายน 2546

วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
3
ประชุมครูประจำเดือน
ฝ่ายบริหาร
ห้องชมนาด
3
ส่งผลสอบแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2546 ทุกระดับชั้น
หัวหน้าหมวดวิชา
ครูผู้สอน
ห้องทะเบียนวัดผล
3-5
นักเรียนชั้น ม.4-6 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
6-7
สอบแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546
หัวหน้าหมวดวิชา
ครูผู้สอน
ห้องทะเบียนวัดผล
7
ส่งผลสอบแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 ทุกระดับชั้น
หัวหน้าหมวดวิชา
ครูผู้สอน
ห้องทะเบียนวัดผล
10
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ห้องราชพฤกษ์
10
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ครูอาจารย์ทุกคน
12-13
นักเรียน ชั้น ม.6 ทุกคนสอบ NT Test
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ตึก3,ตึก 6
15
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ
ทุกระดับชั้น
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องประชุมชมนาด
หอประชุมพิบูลสงคราม
17
ประชุมครูอาจารย์ทุกหมวดวิชา และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
หัวหน้าหมวดวิชา
หมวดวิชา
17-18
นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียนซ้ำ
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
24
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ครูอาจารย์ทุกคน
26
สำรวจและแจ้งรายวิชาที่จัดสอบกลางภาคในตารางสอบ
ระดับชั้น ม.4-5-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546
หัวหน้าหมวดวิชา
งานวัดผลประเมินผล
28
ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน,สมุดจัดสอนแทน,บันทึก
การประชุม ,แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกหลัง
สอนหรือรายงานการใช้แผน
หัวหน้าหมวดวิชา
หัวหน้างาน
ฝ่ายวิชาการ
30
งานฤดูหนาวลพบุรี ปี 2546
ครูอาจารย์ทุกคน
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2546
เดือนธันวาคม 2546
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
1-6
งานฤดูหนาวลพบุรี ปี 2546
ครูอาจารย์ทุกคน
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
8
ประชุมครูประจำเดือน
ฝ่ายบริหาร
ห้องชมนาด
8-12
ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2546
หัวหน้าหมวดวิชา
ครูผู้สอน
ห้อง รอง ผอ.
ฝ่ายวิชาการ
12
ส่ง รบ.3ป,ปพ.5 ทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น
(กรอกชื่อ-สกุล,สัดส่วนคะแนน,จุดประสงค์การเรียนรู้หรือผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง,คะแนนการสอบรายจุด)
หัวหน้าหมวดวิชา
ครูผู้สอน
ฝ่ายวิชาการ
15
ประชุมคณกรรมการฝ่ายวิชาการ
รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
ห้องราชพฤกษ์
15
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ครูอาจารย์ทุกคน
15-19
เย็บข้อสอบ จัดข้อสอบการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2/2546
แยกตามจำนวนห้องสอบ
ครูผู้สอน
ห้องราชพฤกษ์
26-30
นักเรียนชั้น ม.4-6 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่2/2546
ครูอาจารย์ทุกคน
ตึก 2,3,5,6
เกษตร,หอประชุม
30

ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน,สมุดจัดสอนแทน
บันทึกการประชุม,แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้พร้อม
บันทึกหลังสอนหรือรายงานการใช้แผน

หัวหน้าหมวดวิชา
หัวหน้างาน
ฝ่ายวิชาการ
ปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2546
เดือนมกราคม 2547
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
5
ประชุมครูประจำเดือน
ฝ่ายบริหาร
ห้องชมนาด
9
ส่ง รบ.3ป,ปพ.5 ทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น
(พร้อมคะแนนการสอบเก็บยคะแนนก่อนสอบกลางภาคและ
คะแนนสอบกลางภาค)
หัวหน้าหมวดวิชา
ครูผู้สอน
ฝ่ายวิชาการ
12
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ห้องราชพฤกษ์
12
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ครูอาจารย์ทุกคน
13-15
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2547 ตามโครง
การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
หอประชุมพิบูลสงคราม
19
ประชุมครูอาจารย์ทุกหมวดวิชา
หัวหน้าหมวดวิชา
หมวดวิชา
19
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ครูอาจารย์ทุกคน
24
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2547 ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
27
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2547
ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
29-30
นิทรรศการทางวิชาการแสดงผลงานครูและนักเรียน
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
30
สำรวจและแจ้งรายวิชที่จัดสอบปลายภาคเรียนในตารางสอบ
ระดับชั้น ม.4-5-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546
ส่งฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าหมวดวิชา
งานทะเบียนวัดผล
งานทะเบียนวัดผล
30
ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน,สมุดจัดสอนแทน
บันทึกการประชุม,แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้พร้อม
บันทึกหลังสอนหรือรายงานการใช้แผน
หัวหน้าหมวดวิชา
หัวหน้างาน
ฝ่ายวิชาการ

ปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2546
เดือนกุมภาพันธ์ 2547

วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
2
ประชุมครูประจำเดือน
ฝ่ายบริหาร
ห้องชมนาด
2-3
ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 %
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
2-6
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2-2546
ทุกรายวิชา
หัวหน้าหมวดวิชา
ครูผู้สอน
ห้อง รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
3
แจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลพบุรี เรื่อง การให้โควต้า
ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2547
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
6
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
6-7
นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์
สอบปลายภาค
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
9
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ห้องราชพฤกษ์
9
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ครูอาจารย์ทุกคน
9-13
เย็บข้อสอบ จัดข้อสอบการสอบปลายภาคระดับชั้น ม.6
ภาคเรียนที่ 2/2546 แยกตามจำนวน/ห้องสอบ
ครูผู้สอน
ห้องราชพฤกษ์
10-11
ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4-5 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 %
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
13
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
13
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4-5 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
16-17
นักเรียนชั้น ม.4-5 ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์
สอบปลายภาค
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
งานวัดผลประเมินผล
16-20
นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2546
ครูอาจารย์ทุกคน
ตึก 3,หอประชุม
16-20
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคระดับชั้น ม.4-5 ภาคเรียนที่ 2/2546
ทุกรายวิชา
หัวหน้าหมวดวิชา
ครูผู้สอน
ห้อง รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
16
ประชุมครูอาจารย์ทุกหมวดวิชา
หัวหน้าหมวดวิชา
หมวดวิชา
16
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ครูอาจารย์ทุกคน
20
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4-5 ที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
25
ส่ง รบ.3-ป. ระดับชั้น ม.6 ทุกรายวิชา
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
26-27
นักเรียนชั้น ม. 6 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
27
ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน,สมุดจัดสอนแทน
บันทึกการประชุม,แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้พร้อม
บันทึกหลังสอนหรือรายงานการใช้แผน
หัวหน้าหมวดวิชา
หัวหน้างาน
ฝ่ายวิชาการ

ปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2546
เดือนมีนาคม 2547

วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
1
ประชุมครูประจำเดือน
ฝ่ายบริหาร
ห้องชมนาด
1-5
นักเรียนชั้น ม.4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2546
ครูอาจารย์ทุกคน
ตึก 2,3,5,6
เกษตร,หอประชุม
2-3
นักเรียนชั้น ม. 6 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
5
ส่งผลสอบแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1 และ 2 ระดับชั้น ม.6

หัวหน้าหมวดวิชา
ครูผู้สอน

ห้องทะเบียนวัดผล
5
นักเรียนชั้น ม. 6 ลงทะเบียนซ้ำในรายวิชาที่ทำให้ไม่เข้าเกณฑ์
การจบหลักสูตร
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
8-12
สอบวัดความรู้ของทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2547
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
10
ส่ง รบ.3-ป. ,ปพ.5 ระดับชั้น ม.4-5 ทุกรายวิชา
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
11-12
นักเรียนชั้น ม.4-5 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546
งานทะเบียนวัดผล
งานวัดผลประเมินผล
ห้องทะเบียนวัดผล
16
ส่งผลสอบแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1 ระดับชั้น ม.4-5
หัวหน้าหมวดวิชา
ครูผู้สอน
ห้องทะเบียนวัดผล
30
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้น ม.6
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
หอประชุมพิบูลสงคราม
31
ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน,สมุดจัดสอนแทน
บันทึกการประชุม
หัวหน้าหมวดวิชา
หัวหน้างาน
ฝ่ายวิชาการ