ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid gland )

 

ต่อมพาราไทรอยด์ : เป็นต่อมเล็กๆมีทั้งหมด 4 ต่อมโดยที่อยู่ติดกับด้านหลังของต่อมไทรอยด์ 2 ข้างซึ่งพบ ข้างละ 2 ต่อม

 • ฮอร์โมนที่สร้าง : พาราทอร์โมน หรือ พาราไทรอยด์ฮอร์โมน (Parathyroid gland )หรือ PTH ซึ่งเป็นสารประเภทพอลิเพปไทด์
 • อวัยวะเป้าหมาย : กระดูก ท่อหน่วยไต และ ลำไส้เล็ก
 • หน้าที่ : ช่วยทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดเพิ่มขึ้นถ้าระดับแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติ ฮอร์โมนจะรักษาสมดุลของแคลเซียมในเลือด โดยทำงานตรงข้ามกับแคลซิโทนิน จากต่อมไทรอยด์ ดังนี้
  • กระตุ้นการสลายแคลเซียมจากกระดูกแล้วปล่อยเข้าสู่เลือด
  • กระตุ้นท่อของหน่วยไตให้เพิ่มการดูดกลับของแคลซียมเข้า สู่เลือด ลดการขับถ่ายแคลซียม ไปกับปัสสาวะ
  • กระตุ้นให้้มีการดูดซึม แคลเซียม ที่ลำไส้เล็กเพิ่มขึ้น

   หมายเหตุ : การทำงานของพาราไทรอยด์ฮอร์โมน จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อทำงานร่วมกับวิตามินดี


   ภาพแสดงหน้าที่ของพาราทอร์โมน

การรักษาสมดุลของแคลเซียมในเลือด
 

การทำงานของต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์จะทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมสมดุลของปริมาณแคลเซียมในเลือด

 • ถ้าแคลเซียมในเลือดสูง จะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์หลั่งฮอร์โมนแคลซิโทนินเพื่อลดระดับแคลเซี่ยม

 • ถ้าแคลเซียมในเลือดต่ำ จะกระตุ้นให้ต่อมพาราไทรอยด์หลั่งพาราทอร์โมนเพื่อเพิ่มระดับแคลเซี่ยม  ภาพแสดงการทำงานของต่อมไทรอยด์และต่อมพาราไทรอยด์ในการรักษาสมดุลของแคลเซียมในเลือด

 
สรุปต่อมพาราไทรอยด
 
ฮอร์โมน
อวัยวะเป้าหมาย
ผลที่เกิดขึ้น
พาราทอร์โมน= PTH กระดูก เพิ่มอัตราการสลายแคลเซียมจากกระดูก
  ท่อหน่วยไต เพิ่มการดูดแคลเซียมกลับจากท่อหน่วยไต
  ลำไส้เล็ก เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมของลำไส้เล็ก