การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

      

         แผนการเรียนรู้ที่ 4 ( 2 คาบ )

          ประกอบด้วย

         • การเคลื่อนที่ของปลา
         • การเคลื่อนที่ของนก
         • การเคลื่อนที่ของเสือชีต้า

          

            จุดประสงค์การเรียนรู้   

          

   1. สามารถบอกโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของนก ปลา  เสือชีต้าได้
   2. สามารถบอกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของนก ปลา เสือชีต้าได้
   3. สามารถอธิบายกลไกที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของนก ปลา เสือชีต้าได้

    

       การเคลื่อนที่ของเสือชีต้า ( Cheetah )    

 

 

      นักเรียนทราบหรือไม่ว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดใดที่วิ่งไดเร็วที่สุดในโลก                

                                     เสือชีต้าเป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็วถึง 110 กิโลเมตร / ชั่วโมง นักเรียน
                                     คิดว่าจะมีสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดใดที่วิ่งได้เร็วกว่านี้หรือไม่

     ให้นักเรียนสังเกตและศึกษาการวิ่งของเสือชีต้าจากภาพที่ 1 แล้วตอบคำถามให้ได้ว่า

 • สรีระร่างกายของเสือชีต้ามีความเหมาะสมต่อการที่เสือชีต้าวิ่งได้เร็วอย่างไร เช่น
  • ความยาวของขา และ ลักษณะการก้าวขาขณะวิ่ง
  • ความยืดหยุ่น ( การโค้งและเหยียดตัวออก ) ของกระดูกสันหลัง
  • ขนาดศรีษะ
  • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
    

                    

                                            ภาพที่1 ภาพเคลื่อนไหวแสดงลักษณะของเสือชีต้าขณะวิ่ง
                                                  
           http://www.youtube.com

 

          สรุป    


1.โครงสร้างหลักที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของเสือชีต้า
 :

 • กล้า่มเนื้อขามัดต่างๆ

2. ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนที่ของเสือชีต้า  :

 • หัวเล็ก : ลดแรงเสียดทานของอากาศ
 • ขายาว : ก้าวเท้าวิ่งได้ระยะมาก
 • รูปร่างเพรียว : ลดแรงเสียดทานอากาศ
 • หางยาวใหญ่ : ช่วยในการทรงตัวขณะวิ่ง
 • กระดูกสันหลังโค้งงอได้มาก : ทำให้ก้าวเท้าได้ยาวมากขึ้น

            

 

       ทดสอบหลังเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของนกและเสือชีต้า  << คลิ๊กเลย >> !!!