การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

       แผนการเรียนรู้ที่ 3 ( 2 คาบ )

         ประกอบด้วย

       • การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน(1คาบ)
       • การเคลื่อนที่ของแมลง(1คาบ)

 

          จุดประสงค์การเรียนรู้   

        

 1. สามารถบอกโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินและแมลงได้
 2. สามารถบอกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินและแมลงได้
 3. สามารถอธิบายกลไกที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินและแมลงได้

           การเคลื่อนที่ของแมลง     

 

            

 

             ทดสอบก่อนเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของแมลง  << คลิ๊กเลย >> !!!

                              แมลงใช้อวัยวะใดในการเคลื่อนที่่

 

  สัตว์บกที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดมีโครงร่างแข็งภายนอก เช่นแมลง สัตว์เหล่านี้เคลื่อนที่ได้
  รวดเร็วกว่าสัตว์บกที่ไม่มีโครงร่างแข็ง จากประสบการณ์ที่นักเรียนเคยเห็นแมลงมาก่อนนักเรียน
  คงทราบแล้วว่าแมลงใช้ ปีก และ ขาในการเคลื่อนที่

 

                             ขาของแมลงเคลื่อนไหวได้อย่างไร

 

  ถึงแม้ร่างกายของแมลงจะมีโครงร่างภายนอกแข็งแต่ร่างกายประกอบด้วยข้อต่อมากมาย ทำให้
  สะดวกต่อการเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆต้องอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อ
  ที่อยู่ภายในอวัยวะนั้นเป็นหลัก การเคลื่อนไหวของขาแมลงต้องอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อ
  2 ชุดซึ่งทำงานในสภาวะตรงข้ามกันคือ

    คำถามน่าคิด!! นักเรียนคิดว่า

    • กล้ามเนื้อคู่ใดที่ทำให้ขาแมลงงอเข้าและเหยียดออกได้
    • นักเรียนสามารถศึกษาได้จากภาพที่1

    คำแนะนำ การดูภาพที่1  

  • สัญญลักษณ์ที่เป็นลูกศร
   • หัวลูกศรเข้าหากัน =  กล้ามเนื้อหดตัว
   • หัวลูกศรออกจากกัน =  กล้ามเนื้อคลายตัว
     
  • ตำแหน่งของกล้ามเนื้อ ที่ติดกับขาท่อนหลัง จะมีผลต่อการดึงขาท่อนหลัง
   • กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ จะอยู่ด้านล่างซึ่งเมื่อหดตัวจะดึงให้ขาท่อนหลังงอเข้า
   • กล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์ จะอยู่ด้านบนซึ่งเมื่อหดตัวจะดึงให้ขาท่อนหลังเหยียดออก

 

               ภาพที่1 แสดงการทำงานของกล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์และกล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์ขณะขางอเข้า
                               


   สิ่งที่ควรรู้
   :

   • กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ ( flexor , flex = งอ ) : ถ้ากล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ หดตัวขาจะงอเข้า
   • กล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์ ( extensor , exten = แผ่หรือเหยียดออก ) : กล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์หด
    ตัวขาจะเหยียดออก 

  

 

           รู้แล้วว่ากล้ามเนื้อทำให้ขาของแมลงเคลื่อนไหวได้อย่างไร

  

                             
                       ปีกของแมลงเคลื่อนไหวได้อย่างไร

 


   คำถามน่าคิด!!
   นักเรียนคิดว่า

   • กล้ามเนื้อคู่ใดที่ทำให้ปีกแมลงขยับขึ้นลงได้้
   • ให้นักเรียนศึกษาการทำงานของกล้ามเนื้อที่ยึดเปลือกหุ้มส่วนอก
    และกล้ามเนื้อตามยาวที่ยึดกับปีกจากภาพที่2

   คำแนะนำ ภาพที่2 ภาพเคลื่อนไหว : อธิบายและจุดสังเกตจากการศึกษาภาพที่นักเรียนควรรู้

  • สัญญลักษณ์ที่แทนกล้ามเนื้อ
   • แถบเส้นสีน้ำเงิน = กล้ามเนื้อตามยาว
   • แถบเส้นสีเขียว = กล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอก
  • ลักษณะการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ
   • ความยาวแถบเส้นสีสั้นลง = กล้ามเนือหดตัว
   • ความยาวแถบเส้นสีขยายออก = กล้ามเนื้อคลายตัว
  • สังเกตการขยับปีกขึ้นและลงสัมพันธ์กับขนาดความยาวของแถบสีทั้ง 2 อย่างไร

                            ภาพที่2 ภาพเคลื่อนไหวแสดงการทำงานของกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอก
                                        และกล้ามเนื้อตามยาว 
 http://www.news.cornell.edu


    เมื่อนักเรียนศึกษาจากภาพที่ 2 แล้วควรจะตอบได้ว่า
     

  • กล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกหดตัวและ กล้ามเนื้อตามยาวคลายตัว ปีกถูกยกขึ้น
  • กล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกคลายตัวและ กล้ามเนื้อตามยาวหดตัว ปีกถูกกดหรือหุบลง
  • การเคลื่อนไหวของปีกแมลงต้องอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อ 2 ชุดซึ่งทำงานในสภาวะตรงข้ามกัน

  

 

               รู้แล้วว่าแมลงใช้ขาและปีกในการเคลื่อนที่ได้อย่างไร

  

 

 
                   
               ช่วยคิดและตอบในใบงานให้หน่อยนะ
!!!

 

          สรุป    

 

1.โครงสร้างหลักที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของแมลง  :

 • ปีก : ใช้ กล้ามเนื้อตามยาว และ กล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอก
 • ขา : ใช้ กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร ์และ กล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์
         ( flexor = งอ , extensor = ยืดออก )

2. ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนที่ของแมลง :

 • น้ำหนักร่างกายน้อย
 • กล้ามเนื้อที่แข็งแรง
 • มีระบบท่อลมที่สามารถนำออกซิเจนไปให้เซลล์กล้ามเนื้อได้มากและรวดเร็ว
 • มีระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อที่ปีกและขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. กลไกที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแมลง :

 • การทำงานของกล้ามเนื้อแบบ antagonism ของกล้ามเนื้อที่ใช้ขยับปีกบินและใช้ขาในการเดิน วิ่งหรือกระโดด
 • การทำงานของปีก
  • ปีกยกขึ้น : กล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอก หดตัว กล้ามเนื้อตามยาว คลายตัว
  • ปีกหุบลง : กล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มอก คลายตัว กล้ามเนื้อตามยาว หดตัว
 • การทำงานของขา
  • ขายืดออก : กล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์ หดตัว กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ คลายตัว เช่น ขณะกระโดด
  • ขางอเข้า : กล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์ คลายตัว กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ หดตัว เช่น ขณะเกาะอยู่กับที่

            

 

       ทดสอบหลังเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของแมลง  << คลิ๊กเลย >> !!!