การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

       แผนการเรียนรู้ที่ 1 ( 4คาบ )

         ประกอบด้วย

       • การเคลื่อนที่ของอะมีบา ( 2คาบ )

       • การเคลื่อนที่ของพารามีเซี่ยมและยูกลีนา ( 2คาบ )


           จุดประสงค์การเรียนรู้   

        

 1. สามารถบอกโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของอะมีบา พารามีเซี่ยมและยูกลีนาได้

 2. สามารถบอกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอะมีบา พารามีเซี่ยมและยูกลีนาได้

 3. สามารถอธิบายกลไกที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอะมีบา พารามีเซี่ยมและยูกลีนาได้

     การเคลื่อนที่ของพารามีเซี่ยมและยูกลีนา  

    

            

     

         ทดสอบก่อนเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของพารามีเซี่ยมและยูกลีนา << คลิ๊กเลย >> !!!

  

      พารามีเซี่ยมและยูกลีนาเคลื่อนที่ได้อย่างไร

  

     
    ให้นักเรียนศึกษาจากภาพที่1 และ ภาพที่2 เกี่ยวกับโครงสร้าง
    ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของ
    พารามีเซี่ยมและยูกลีนา

   คำแนะนำ!! จากภาพที่1 และ ภาพที่2ให้สังเกต

     • โครงสร้างที่ใช้ในเคลื่อนที่
     • จำนวนและขนาดของโครงสร้างที่ใช้ในเคลื่อนที่

    

  ถาพที่1 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดง
               ซีเลียจำนวนมากของพารามีเซี่ยม  
   
                  http://sunflowercosmos.org

  ภาพที่2 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์แสดงแฟลเจลลัม
               ของยูกลีนา
               
  http://www.biologie.uni-erlangen.

                                 
                        จากการศึกษาภาพที่1 และ ภาพที่2นักเรียนคงทราบแล้วว่า
  สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวคือพารามีเซี่ยมและยูกลีนาได้พัฒนาโครงสร้างเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่่ขึ้นมา
  โดยเฉพาะคือ ซีเลีย และ แฟลเจลลัมตามลำดับโดยจะพบซีเลียเป็นจำนวนมากแต่แฟลเจลลัม
  โดยทั่วไปจะพบเพียง1 - 2 เส้นเป็นส่วนใหญ่

  

 

          ทราบแล้วว่าพารามีเซี่ยมและยูกลีนาใช้โครงสร้างใดในการเคลื่อนที่

         ซีเลียและแฟลเจลลัมมีโครงสร้างเหมือนกันอย่างไร


      ให้นักเรียนศึกษาจากภาพที่3 และ ภาพที่4 เกี่ยวกับ
       โครงสร้างภายในซีเลีย และ แฟลเจลลัม

  คำแนะนำ จากภาพที่ 3 ให้นักเรียนพิจารณาโครงสร้างภายในที่สำคัญของซีเลียหรือ
  แฟลเจลลัมแล้วบอกหน้าที่ีและความสำคัญของโครงสร้างเหล่านั้นคือ

  • ไดนีนอาร์ม ( dynien arm )
  • ไมโครทูบูล( micro tubule ) : ให้พิจารณาความแตกต่างของการจัดเรียงตัวของ
   กลุ่มไมโครทูบูล 2 บริเวณคือ
   • บริเวณส่วนโคนที่เรียกว่าเบซัลบอดี ( basal body )ซึ่งฝังตัวอยู่ภายในเซลล์.
    ใกล้กับเยื่อหุ้มเซลล์
   • บริเวณส่วนปลายของที่ยื่นยาวออกจากตัวเซลล์ 
  • พิจารณา ระหัสการจัดเรียงตัวของกลุ่มไมโครทูบูล  9 + 0 และ 9 +  2  หมายถึงอะไร
   และพบบริเวณใดของซีเลียหรือแฟลเจลลัม
 • เสริมความรู้  :  ไมโครทูบูลมีลักษณะเป็นหลอดมีโปรตีนทูบูลินเป็นหน่วยประกอบย่อย
                                            << คลิ๊กดูภาพ>>    

                   

                                ภาพที่ 3 ภาพวาดแสดงโครงสร้างภายในบริเวณส่วนโคนและ
                                            ส่วนปลายของแฟลเจลลัมหรือซีเลีย
                                                     
                                                                          http://bio1903.nicerweb.com

   คำแนะนำ จากภาพที่ 4 เป็นภาพเคลื่อนไหวแสดง

  • โครงสร้างภายในของแฟลเจลลัมและซีเลียที่ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญคือไมโครทูบูล และไดนีนอาร์ม
  • การทำงานของไดนีนอาร์มที่ทำให้เกิดของโค้งงอของไมโครทูบูลที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของ
    แฟลเจลลัมหรือซีเลียจำเป็นต้องใช้ ATP

   

     

    ภาพที่ 4 ภาพเคลื่อนไหวแสดงการเคลื่อนไหวของแฟลเจลลัมหรือซีเลีย
     http://www.northland.cc.mn.us/biology/biology1111/animations/flagellum.html

     

  จากกการศึกษาภาคตัดขวางของแฟลเจลลัมและซีเลียภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบว่าโครงสร้าง
  ดังกล่าวค้ำจุนด้วยไมโครทูบูลเรียงตัวเป็นวง 9 กลุ่มๆละ 2 หลอดตรงแกนกลางมี 2 หลอดไมโครทูบูล
  ดังกล่าวถูกล้อมรอบด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ ระหว่างไมโครทูบูลที่เรียงเป็นวง จะมีโปรตีนที่เรียกว่า ไดนีน( dynein)
  เป็นเสมือนแขนที่เกาะกับไมโครทูบูล เรียกไดนีนอาร์ม (  dynein arm ) ทำให้แฟลเจลลัมหรือซีเลีย
  โค้งงอและพัดโบกได้ซึ่งต้องอาศัยพลังงานจาก ATP

  

 

  นักเรียนคงทราบแล้วว่าซีเลียและแฟลเจลลัมมีโครงสร้างภายในเหมือนกันอย่างไร


      ซีเลียและแฟลเจลลัมมีลักษณะต่างกันอย่างไร

                                
                                 ให้นักเรียนพิจารณาจากภาพที่ 1และภาพที่ 2 ด้านบนนักเรียนบอกได้หรือไม่ว่า
                                จำนวนและขนาดของซีเลียกับแฟลเจลลัมเท่ากันหรือไม่

    ซีเลียและแฟลเจลลัมเคลื่อนไหวได้อย่างไร

     
     ไดนีนอาร์ม
ซึ่งประกอบด้วยโปรตีนไดนีนทำหน้าที่เสมือนแขนยึดเกาะไมโครทูบูลซึ่งเป็นโครงสร้างหลักแต่ละกลุ่ม
เข้าด้วยกันทำให้แฟลเจลลัมโค้งงอและพัดโบกได้นอกจากนี้บริเวณโคนของแฟลเจลลัมและซีเลียยังยึดกับโครงสร้าง
ภายในเซลล์ที่ที่เรียกว่า เบซัลบอดีหรือไคนีโทโซมและจากการทดลองพบว่าถ้าตัดเบซัลบอดีออกจะทำให้ซีเลียและ
แฟลเจลลัมไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แสดงว่าเบซัลบอดีเป็นโครงสร้างส่วนสำคัญที่สุดที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
 ซีเลียและแฟลเจลลัม

   

   มาดูลักษณะการเคลื่อนไหวของซีเลียและแฟลเจลลัมกันเถอะ !!!

  ภาพที่5 ภาพการเคลื่อนไหวของซีเลีย
   http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-parameci.

  ภาพที่6 ภาพการเคลื่อนไหวของแฟลเจลลัม
   http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online

ภาพที่7 ภาพการเคลื่อนที่ของพารามีเซี่ยมโดยใช้ซีเลีย
   http://www.youtube.com

ภาพที่8 ภาพการเคลื่อนที่ของยูกลีนาโดยใช้แฟลเจลลัม
   http://www.youtube.com

  

 

         นักเรียนคงทราบแล้วว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

         และกลไกการเคลื่อนที่โดยใช้ซีเลียและแฟลเจลลัมเกิดได้อย่างไร

                   ช่วยคิดและตอบในใบงานให้หน่อยนะ !!!

 

          สรุป    


1.โครงสร้างหลักที่ใช้ในการเคลื่อนที่พารามีเซียมและยูกลีนา :

 • พารามีเซียมใช้ซีเลีย
 • ยูกลีนาใช้แฟลเจลลัม

2. ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนที่ของพารามีเซียมและยูกลีนา :

 • ไมโครทูบูล ( microtubule ) : ประกอบด้วยโปรตีนทูบูลิน เป็นโครงสร้างแกนหลักของซีเลีย
 • ไดนีนอาร์ม ( dymein arm ) : ประกอบด้วยโปรตีนไดนีนเป็นโครงสร้างคล้ายแขนยึดกลุ่ม
  ไมโครทูบูลไว้ด้วยกัน
 • เบซัลบอดี ( basal body ) หรือ ไคนีโตโซม ( kinetosome ) : เป็นส่วนโคนฐานของซีเลียที่ฝัง
  อยู่ในตัวเซลล์ซึ่งบังคับให้ซีเลียเคลื่อนไหว

3. กลไกที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของพารามีเซียมและยูกลีนา :

 • เบซัลบอดี ( basal body ) หรือ ไคนีโตโซม ( kinetosome ) ได้รับ ATP
 • ไดนีนอาร์มเกิดการเคลื่อนไหวบิดตัวทำให้ไมโครทูบลูเคลื่อนไหวตาม
 • เกิดการโบกสะบัดของซีเลียทำให้พารามีเซียมเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ

            

 

  ทดสอบหลังเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของพารามีเซี่ยมและยูกลีนา << คลิ๊กเลย >> !!!