การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

      แผนการเรียนรู้ที่ 5 ( 4 คาบ )

       การเคลื่อนที่ของคน

        ประกอบด้วย

       • ระบบโครงกระดูก ( 2คาบ )
       • ระบบกล้ามเนื้อ ( 2คาบ )
         

          จุดประสงค์การเรียนรู้   

        

   1. ระบุโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของคน
   2. ระบุโครงสร้างระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของคน
   3. จำแนกกระดูกแกนและกระดูกรยางค์ได้
   4. อธิบายการทำงานของข้อต่อต่าง ๆ ได้
   5. ระบุองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์กล้ามเนื้อ
   6. บอกลักษณะและการทำงานของกล้ามเนื้อชนิดต่าง ๆ ได้

            ระบบโครงกระดูก     

    

                                             หัวข้อที่นักเรียนต้องศึกษา

     • กระดูกแกน( axial skeleton )
     • กระดูกรยางค์( appendicular skeleton )
     • ข้อต่อ ( joint )

            

 

       ทดสอบก่อนเรียนเรื่องระบบโครงกระดูก << คลิ๊กเลย >> !!!

    โครงสร้างร่างกายของมนุษย์คล้ายกับสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นๆ
    คือต้องอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อและโครงกระดูกเพื่อช่วยให้
    เคลื่อนไหวของแขนและขาที่เป็นอวัยวะสำคัญในการเกิดการเคลื่อนที่
     

      โครงกระดูกและกล้ามเนื้อทำงานสัมพันธ์กันอย่างไร

   สัตว์มีกระดูกสันหลังมีระบบโครงกระดูกที่คล้ายคลึงกันคือประกอบด้วย

    • กระดูกแกน ( axial skeleton )
    • กระดูกรยางค์ ( appendicular skeleton )

   สำหรับคนเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่่จะพบกระดูก 206 ชิ้น
   การที่โครงกระดูกของคนไม่ต่อกันเป็นชิ้นเดียวและมีจำนวนมากนักเรียน
   คิดว่ามีประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหวของแขนขาอย่างไร
   นักเรียนรู้จักชื่อของกระดูกบริเวณต่างๆของร่างกายมากเท่าใด
   ให้นักเรียนศึกษาโครงกระดูกของมนุษย์จากภาพที่1 <<< ดูภาพ >>>   

 

                                             กระดูกแกน ( axial skeleton )    

                                      กระดูกแกน มีจำนวน 80 ชิ้นประกอบด้วย

     • กระดูกกะโหลกศีรษะ ( skull )
     • กระดูกสันหลัง ( vertibrate )
     • กระดูกซี่โครง ( ribs )
     •  กระดูกหน้า้อก ( sternum )
       

  กระดูกกะโหลกศีรษะ 

    กระดูกกะโหลกศีรษะ เป็นกระดูกที่เป็นแผ่นหลายแผ่นเชื่อมติดกันภายในมีลักษณะเป็นโพรง
    เป็นที่บรรจุสมอง ให้
นักเรียนศึกษากะโหลกศรีษะจากภาพที่2 <<< ดูภาพ >>>

 

     กระดูกสันหลัง  

  กระดูกสันหลัง ( vertebrate )ทำหน้าที่ค้ำจุนและรองรับน้ำหนักของร่างกายประกอบด้วยกระดูก
  ที่มีลักษณะเป็นข้อๆต่อกันระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อจะมีแผ่นกระดูกอ่อน ( cartilage )หรือ
  เรียกว่าหมอนรองกระดูก ทำหน้าที่รองรับและเชื่อมกระดูกสันหลังแต่ละข้อเพื่อป้องกันการเสียดสี
  กระดูกสันหลังแต่ละข้อจะมีช่องให้ไขสันหลังสอดผ่านและจะมีจะงอยยื่นออกมาเป็นที่เกาะของ
  กล้ามเนื้อและเอ็น กระดูกสันหลัง

   ให้นักเรียนสามารถศึกษาภาพกระดูกสันหลังทั้งหมดจากภาพที่3    <<< ดูภาพ >>>

   กระดูกสันหลังประกอบด้วย

  • กระดูกสันหลังบริเวณคอมี 7ชิ้น
  • กระดูกสันหลังบริเวณอกมี 12 ชิ้น
  • กระดูกสันหลังบริเวณเอวมี 5 ชิ้น
  • กระดูกกระเบนเหน็บมี 1 ชิ้นใหญ่ ( ประกอบด้วย 5 ชิ้นเล็กยึดติดกัน )
   ให้นักเรียนศึกษากระดูกกระเบนเหน็บจากภาพที่4   <<< ดูภาพ >>>

   และภาพที่่ 5 เป็นภาพเคลื่อนไหว

    

                       ภาพที่5 ภาพเคลื่อนไหวแสดงกระดูกกระเบนเหน็บ
                                   Human Body & Mind .(2550,เมษายน 23). [ออนไลน์] 
                                    

  • กระดูกก้นกบมี 1 ชิ้น ( ประกอบด้วย 4 ชิ้นเล็กยึดติดกัน )
   ให้นักเรียนศึกษากระดูกก้นกบ จากภาพที่6  <<< ดูภาพ >>>

    กระดูกซี่โครง ( ribs )  

 

  กระดูกซี่โครง : มีทั้งหมด 12 คู่ ดังนี้

  • 10 คู่มีลักษณะปกติคือปลายด้านหน้าติดกับกระดูกหน้าอกส่วนปลายด้านหลังติดกับกระดูกสันหลัง
  • 2 คู่มีลักษณะผิดปกติคือปลายด้านหน้าไม่ติดกับกระดูกหน้าอกส่วนปลายด้านหลังติดกับกระดูกสัน
   หลังจึงเรียกว่า ซี่โครงลอย ( คู่ที่ 11 และ 12 )
   ให้นักเรียนศึกษากระดูกซี่โครงจากภาพที่7  <<< ดูภาพ >>>

   

   กระดูกหน้าอก( sternum )    : มี 1 ชิ้น  ดูภาพที่8 <<< ดูภาพ >>>

 

  

 

          นักเรียนคงรู้จักกระดูกแกนแล้ว

  

                                             

                                      กระดูกรยางค์ ( appendicular skeleton )   

 

กระดูกรยางค์  : มีทั้งหมด 126 ชิ้น ประกอบด้วย

  • กระดูกแขนและขา
  • กระดูกสะบักและกระดูกไหปลาร้า ( เป็นที่ยึดเกาะของกระดูกแขน ) ดูภาพที่9   <<< ดูภาพ >>>
  • กระดูกเชิงกราน  ( เป็นที่ยึดเกาะของกระดูกขา ) ดูภาพที่10   <<< ดูภาพ >>>

   และภาพที่่ 11 เป็นภาพเคลื่อนไหว

                             ภาพที่่11 ภาพเคลื่อนไหวแสดงกระดูกเชิงกราน
                           Human Body & Mind .(2550,เมษายน 23). [ออนไลน์]

 


   จากภาพที่1แสดงภาพโครงกระดูกของร่างกาย นักเรียนจะเห็นว่าโครงกระดูกประกอบด้วย
   กระดูกหลายชิ้นต่อกันตำแหน่งที่กระดูก 2 ชิ้นต่อกันเรียกว่า ข้อต่อ ( joint )
    

              ข้อต่อมีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างไร

                              
                              นักเรียนบอกได้ไหมว่า

   • พบข้อต่อที่ส่วนใดของร่างกายบ้าง ?
   • ข้อต่อส่วนนั้นมีลักษณะหรือรูปแบบใดบ้าง ?
   • ข้อต่อส่วนนั้นเคลื่อนไหวทิศทางใดได้บ้าง ?

                              ให้นักเรียนศึกษาจากความรู้ด้านล่างแล้วตอบในใบงาน

  ข้อต่อ ( joint )

  ชนิดของข้อต่อ : แบ่งตามลักษณะและทิศทางการเคลื่อนไหว แบ่งได้เป็น

  • ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ( fix joint ) : เป็นข้อต่อที่ยึดติดกันแน่นได้แก่
   • ข้อต่อระหว่างกระดูกกะโหลกศรีษะ : มีลักษณะคล้ายฟันเลื่อยประกบกันสนิท
    ดูจากภาพที่11   <<< ดูภาพ >>>
    ดูจากภาพที่12 เป็นภาพเคลื่อนไหว  

     

        ภาพที่12 ภาพเคลื่อนไหวแสดงข้อต่อของกระดูกที่กะโหลกศรีษะ
                       Human Body & Mind .(2550,เมษายน 23). [ออนไลน์] 

   • ข้อต่อระหว่างกระดูกเชิงกรานกับกระเบนเหน็บ  ดูจากภาพที่13   <<< ดูภาพ >>>
     
  • ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้เล็กน้อย : ค่อนข้างมีขีดจำกัดในการเคลื่อนไหว
   • ข้อต่อระหว่างกระดูกสันหลังกับกระดูกสันหลัง (spine joint )  ดูจากภาพที่14 เป็นภาพเคลื่อนไหว

     

   ภาพที่14 ภาพเคลื่อนไหวแสดงข้อต่อระหว่างกระดูกสันหลังกับกระดูกสันหลัง
                      Human Body & Mind .(2550,เมษายน 23). [ออนไลน์] 
    

   • ข้อต่อระหว่าง กระดูกซี่โครง กับ กระดูกหน้าอก
   • ข้อต่อระหว่าง กระดูกซี่โครง กับ กระดูกสันหลัง
     
  • ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้ดี : เคลื่อนไหวได้ 1หรือ 2 ทิศทาง
   • ข้อต่อแบบ บานพับ ( hinge joint ) : พบที่่ข้อศอก และ หัวเข่า  
    ดูจากภาพที่15
    <<< ดูภาพ >>> และดูจากภาพที่16 เป็นภาพเคลื่อนไหว

     

         ภาพที่16 ภาพเคลื่อนไหวแสดงข้อต่อที่ข้อศอกและหัวเข่า
                Human Body & Mind .(2550,เมษายน 23). [ออนไลน์]        
    

   • ข้อต่อแบบ สไลด์  ( slightly joint ) : พบที่ฝ่ามือ และ ฝ่า้เท้า  
    ดูจากภาพที่17  <<< ดูภาพ >>>
    และ ภาพที่18 เป็นภาพเคลื่อนไหว

                   ภาพที่18 ภาพเคลื่อนไหวแสดงข้อต่อแบบสไลด์
                 Human Body & Mind .(2550,เมษายน 23). [ออนไลน์]  
    

   • ข้อต่อแบบ อานม้า ( saddle joint ) : ที่โคนข้อนิ้วหัวแม่มือ และ โคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าเท้า  
    ดูจากภาพที่19  <<< ดูภาพ >>>และดูจากภาพที่20 เป็นภาพเคลื่อนไหว
     

               ภาพที่20 ภาพเคลื่อนไหวแสดงข้อต่อแบบอานม้า
           Human Body & Mind .(2550,เมษายน 23). [ออนไลน์]  

 

   • ข้อต่อแบบ เดือย : ที่ี่ข้อศอกระหว่างกระดูก แขนท่อนล่างอันเล็ก
    กับกระดูก แขนท่อนล่างอันใหญ่ ดูจากภาพที่21   <<< ดูภาพ >>>

    และจากภาพที่22 เป็นภาพเคลื่อนไหว

                     ภาพที่22 ภาพเคลื่อนไหวแสดงข้อต่อแบบเืดือย
                  Human Body & Mind .(2550,เมษายน 23). [ออนไลน์] 

  • ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้อิสระ : เคลื่อนไหวได้หลายทิศทาง
   • ข้อต่อแบบ เดือย ( pivot joint ) : ที่ฐานของ กระโหลกศรีษะ กับ กระดูกสันหลังคอชิ้นแรก  
    ดูจากภาพที่23   เป็นภาพเคลื่อนไหว

                      ภาพที่23 ภาพเคลื่อนไหวแสดงข้อต่อแบบเืดือย
                   Human Body & Mind .(2550,เมษายน 23). [ออนไลน์] 

 

   • ข้อต่อแบบ ลูกกลมในเบ้า ( ball and soket joint ) : ที่ สะโพก และ หัวไหล่  
    ดูจากภาพที่24    <<< ดูภาพ >>>
    ดูจากภาพที่25 เป็นภาพเคลื่อนไหว

          ภาพที่25 ภาพเคลื่อนไหวแสดงข้อต่อแบบลูกกลมในเบ้า
                     Human Body & Mind .(2550,เมษายน 23). [ออนไลน์] 

    

        ถ้ากระดูกที่ข้อต่อเสียดสีกันจะมีผลต่อเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างไร

                      
   นักเรียนคิดว่าร่างกายมีวิธีป้องกันอย่างไรที่ไม่ให้กระดูกข้อต่อเสียดสีกัน
   ให้นักเรียนศึกษาจากภาพที่26 <<< ดูภาพ >>>

                    จากภาพที่26 นักเรียนคิดว่ากระดูกอ่อนและน้ำไขข้อช่วยป้องกันการเสียดสีได้หรือไม
่                     

      นักเรียนสงสัยไหมว่ากระดูกที่ข้อต่อยึดติดกันได้อย่างไร

                               
                                 นักเรียนคิดว่าร่างกายมีวิธีทำให้กระดูกที่ข้อต่อยึดติดกันได้
                                ให้นักเรียนศึกษาจากภาพที่27  <<< ดูภาพ >>>


    จากการศึกษาภาพที่26 และ 27 นักเรียนคงตอบคำถามได้แล้วและรู้แล้วว่า
    น้ำไขข้อ ( synovial fluid )   กระดูกอ่อน  และ เอ็นยึดข้อ ( ligament ) สำคัญอย่างไรกับข้อต่อ

  

 

        รู้แล้วว่ากระดูกเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ได้อย่างไร

 

          ช่วยคิดและตอบในใบงานให้หน่อยนะ !!!

            

 

                ทดสอบหลังเรียนเรื่องระบบโครงกระดูก<< คลิ๊กเลย >> !!!

         

          อ้างอิง  

         

      Human Body & Mind .(2550,เมษายน 23). [ออนไลน์] 
                   เข้าถึงไดเจาก:http://www.bbc.co.uk/science/humanbody