วิชา.ชีววิทยา ( เพิ่มเติม ) ว40242 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่5
แบบทดสอบก่อน- หลังเรียนเรื่องระบบประสาทส่วนกลาง 15 ข้อ
โดย ครูมลชัย กิตติศักดิ์มนตรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
คำสั่ง ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อสมอง
   สมองส่วนเนื้อสีเทา พบเฉพาะตัวเซลล์ประสาท ไม่พบใยประสาท
   สมองส่วนเนื้อสีขาว พบใยประสาทไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม
   สมองส่วนนอกจะเป็นสีขาว ส่วนในเป็นสีเทา
   สมองส่วนเนื้อสีเทาและสีขาวพบใยประสาททั้ง 2 แห่ง

ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลัง
   นำอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงสมองและไขสันหลัง
   พบอยู่ระหว่างชั้นกลางและชั้นในของเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง
   ไหลเวียนกลับเข้าสู่ระบบเลือดได้
   น้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลังแยกคนละส่วนไม่ติดต่อถึงกัน

ข้อที่ 3)
สมองส่วนออลแฟกทอรีบัลบ์ทำหน้าที่ใด
   รับหรือดมกลิ่น
   ความคิด ความจำ เชาว์ปัญญา
   สร้างฮอร์โมนประสาท
   ควบคุมการหายใจและความดันเลือด

ข้อที่ 4)
สมองส่วนไฮโพทาลามัสทำหน้าที่ได้หลายอย่างยกเว้นหน้าที่ใด
   ความต้องการทางเพศ
   การเต้นของหัวใจและความดันเลือด
   ควบคุมการกลืน การจาม การสะอึก
   ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

ข้อที่ 5)
ส่วนที่เรียกว่าก้านสมองประกอบด้วยสมองส่วนใด
   พอนส์และเมดัลลาออบลองกาตา
   เซรีบรัมและเซรีเบลลัม
   ไขสันหลังที่อยู่ต่อจากสมองส่วนท้าย
   ไฮโพทาลามัสและทาลามัส

ข้อที่ 6)
ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยอะไร
   สมองส่วนต่างๆ
   สมองและไขสันหลัง
   สมองและเส้นประสาทสมอง
   ไขสันหลังและเส้นประสาทไขสันหลัง

ข้อที่ 7)
ระบบประสาทรอบนอกประกอบด้วยอะไร
   ปมประสาท ไขสันหลัง และ เส้นประสาท
   เส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลัง
   ไขสันหลัง เส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลัง
   ไขสันหลังและเส้นประสาทสมอง

ข้อที่ 8)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไขสันหลัง
   พบเซลล์ประสาททั้งส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวและสีเทา
   ส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวจะอยู่ด้านนอกแต่เนื้อสีเทาจะอยู่ด้านใน
   ส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวมีลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อ
   เนื้อสีขาวพบตัวเซลล์ประสาทและใยประสาทที่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม

ข้อที่ 9)
ไขสันหลังไปสิ้นสุดที่ใด
   กระดูกกระเบนเหน็บ ข้อที่2
   กระดูกก้นกบ ข้อที่2
   กระดูกสันหลังที่เอวข้อที่ 2
   กระดูกสันหลังที่เอวข้อที่ 5

ข้อที่ 10)
ส่วนที่เรียกว่า ดอร์ซัลฮอร์นพบที่ใด
   พบที่ปีกบนของเนื้อสีเทาของไขสันหลัง
   พบที่ปีกล่างของเนื้อสีเทาของไขสันหลัง
   พบที่ปีกบนของเนื้อสีขาวของไขสันหลัง
   พบที่ปีกล่างของเนื้อสีขาวของไขสันหลัง

ข้อที่ 11)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง
   ประกอบด้วยเยื่อ 2 ชั้น
   เยื่อชั้นนอกหนาและเหนียว
   มีลักษณะต่อเนื่องกัน
   เยื่อชั้นในอยู่ติดกับเส้นเลือดที่นำเลือดมาเลี้ยง

ข้อที่ 12)
ข้อใดต่อไปนี้ที่ประกอบด้วยสมองส่วนหน้าทั้งหมด
   ทาลามัส , เมดัลลาออบลองกาตาพอนส์ , เซรีบรัม
   ออลแฟกทอรีบัลบ์ , ไฮโพทาลามัส , ทาลามัส
   ออฟติกโลบ , ออลแฟกทอรีบัลบ์ , เซรีบรัม
   เซรีบรัม , ทาลามัส , ออฟติกโลบ

ข้อที่ 13)
สมองคู่ใดที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของนัยน์ตาและการปิดเปิดรูม่านตาคือ
   ไฮโพทาลามัสและเมดัลลาออบลองกาตา
   ไฮโพทาลามัส และทาลามัส
   ออฟติกโลบและออลแฟกทอรีบัลบ์
   ออฟติกโลบ

ข้อที่ 14)
สมองส่วนที่ทำหน้าที่สั่งการนอกอำนาจจิตใจเท่านั้นคือข้อใด
   ออฟติกโลบและออลแฟกทอรีบัลบ์
   ไฮโพทาลามัสและเมดัลลาออบลองกาตา
   พอนส์และเซรีเบลลัม
   เมดัลลาออบลองกาตาและพอนส์

ข้อที่ 15)
การเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอย่างราบรื่น สละสลวยถูกควบคุมโดยสมองส่วนใดมากที่สุด
   เซรีบรัม
   เซรีเบลลัม
   เมดัลลาออบลองกาตา
   พอนส์