วิชา.ชีววิทยา ( เพิ่มเติม ) ว40242 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่5
แบบทดสอบก่อน- หลังเรียนเรื่องการรับรู้และตอบสนอง 5 ข้อ
โดย ครูมลชัย กิตติศักดิ์มนตรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
คำสั่ง ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนในการรับรู้และตอบสนองได้ถูกต้องถ้ากำหนดให้ 1 = การตอบสนอง , 2 = หน่วยปฏิบัติ , 3 = หน่วยรับความรู้สึก , 4 = หน่วยแปลความรู้สึก , 5 = สิ่งเร้า , 6 = หน่วยสั่งการ
   5 / 4 / 3 / 6 / 1 / 2
   5 / 4 / 3 / 6 / 2 / 1
    5 / 3 / 4 / 2 / 6 / 1
   5 / 3 / 4 / 6 / 2 / 1

ข้อที่ 2)
สิ่งใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นสิ่งเร้า
   แสงแดด
   เซลล์ประสาท
   ภาพที่ตามองเห็น
   เสียงเพลงที่ได้ยิน

ข้อที่ 3)
ระบบที่ควบคุมการทำงานของร่างกายและทำงานประสานกันคือข้อใด
   ระบบต่อมไร้ท่อ และ ระบบประสาท
   ระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อ
   ระบบกล้ามเนื้อและระบบต่อมไร้ท่อ
   ระบบต่อมไร้ท่อและต่อมมีท่อ

ข้อที่ 4)
การรับรู้และตอบสนองบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีส่วนใด
   หน่วยรับความรู้สึก
   หน่วยแปลความรู้สึก
   หน่วยปฏิบัติ
   หน่วยสั่งการ

ข้อที่ 5)
สิ่งใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นหน่วยปฏิบัติ
   ต่อมไร้ท่อ
   ต่อมมีท่อ
   กล้ามเนื้อของอวัยวะต่างๆ
    สมอง