แผนการการเรียนรู้ที่ 10  ( 2 คาบ )

      ระบบประสาทรอบนอก      

                                                            หัวข้อที่นักเีรียนต้องศึกษา

         • เส้นประสาทสมอง
         • เส้นประสาทไขสันหลัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

                          1. ระบุโครงสร้างและหน้าที่ของสมองและไขสันหลังซึ่งเป็นระบบประสาทส่วนกลางได้
                       2. ระบุโครงสร้าง และหน้าที่ของเส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลังได้
                       3. อธิบายและเขียนแผนผังแสดงทิศทางของกระแสประสาทที่เข้าและออกจากไขสันหลัง
ได้

            

 

                ทดสอบก่อนเรียนเรื่องระบบประสาทรอบนอก  <<< คลิ๊กเลย >>> !!!

  ระบบประสาท ( nervous system ) แยกตามตำแหน่งและโครงสร้างได้เป็น 2 ระบบคือ

  • ระบบประสาทส่วนกลาง ( central nervous system ) หรือ CNS ประกอบด้วย
   • สมอง ( brain )
   • ไขสันหลัง ( nerve cord )
  • ระบบประสาทรอบนอก ( peripheral nervous system ) หรือ PNS ประกอบด้วย
   • เส้นประสาทสมอง ( cranial nerve )
   •  เส้นประสาทไขสันหลัง ( spinal nerve )

         เส้นประสาทสมองและไขสันหลังมีโครงสร้างเหมาะสมต่อการทำหน้าที่อย่างไร

           เส้นประสาทสม อง     

  สมองทุกส่วนมีเส้นประสาทสมองแยกออกมาเป็นคู่ๆเพื่อรับความรู้สึกและออกคำสั่งควบคุมการปฏิบัติงาน
              ให้นักเรียนศึกษา์เส้นประสาทสมองจากภาพที่1แล้วพิจารณาว่า

   • เส้นประสาทสมองทำหน้าที่ได้กี่แบบ
   • หน้าที่แบบนั้นพบในเส้นประสาทสมองคู่ใดบ้าง

  สรุปจากภาพที่1

  เส้นประสามสมองมีทั้งหมด 12 คู่ทำหน้าที่ 3 ลักษณะ

  • รับความรู้สึก : คู่ที่ 1, 2, 8 โดยรับความรู้สึกจาก
   • จมูก ( คู่ที่ 1)
   • ตา ( คู่ที่ 2 )
   • หู ( คู่ที่ 8)
  • สั่งการ : คู่ที่ 3 , 4 , 6 ,11 , 12 โดยสั่งการไปที่
   • ตา ( คู่ที่ 3 , 4 , 6 )
   • ไหล่ ( คู่ที่ 11 )
   • ลิ้น( คู่ที่ 12 )
  • รับความรู้สึกและ สั่งการ : คู่ที่ 5 , 7 , 9 , 10 โดยรับความรู้สึกและสั่งการไปที่
   • ใบหน้าและฟัน ( คู่ที่ 5 )
   • ตุ่มรับรส ต่อมน้ำลายและกล้ามเนื้อใบหน้า ( คู่ที่ 7 )
   • คอหอย ตุ่มรับรส ต่อมน้ำลาย ( คู่ที่ 9)
   • ช่องอก ช่องท้อง ( คู่ที่ 10 )


       เส้นประสาทไขสันหลัง     


  เป็นเส้นประสาทที่แยกออกมาจากไขสันหลังเป็นคู่มีทั้งหมด 31 คู่

    ให้นักเรียนศึกษา์ภาพที่2 แล้วพิจารณาว่า

   • เส้นประสาทไขสันหลังทั้ง 31 คู่พบบริเวณใดบ้างและมีกี่คู่


    ภาพที่2  แสดงเส้นประสาทไขสันหลังแต่ละบริเวณของร่างกาย

   

   ให้นักเรียนศึกษา์ภาพที่3 แล้วพิจารณาว่า

   • ลักษณะของเส้นประสาทไขสันหลังเป็นอย่างไร
   • องค์ประกอบแต่ละส่วนเรียกว่าอะไร

        ภาพที่3 แสดงส่วนประกอบของเส้นประสาทไขสันหลัง

      

  สรุปจากภาพที่1  

  • เส้นประสาทไขสันหลังแยกออกเป็น รากบน และ รากล่าง
   • รากบน ( dorsal root ) : แยกออกจากปีกบนที่เรียกว่า ดอร์ซัลฮอร์น ( dorsal horn ) ซึ่งมีปมประสาทอยู่ด้วย
   • รากล่าง ( ventral root ) : แยกออกจาก ปีกล่าง ที่เรียกว่า เวนทัลฮอร์น (ventral horn )

  

                  เส้นประสาทไขสันหลังสามารถรับรู้และตอบสนองได้อย่างไร?

                           

     ให้นักเรียนศึกษา์จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับกลไก
     การส่งผ่านกระแสประสาทของเส้นประสาทไขสันหลัง โดยทดลองในกบดังนี้
     ศึกษาจากภาพที่ 4 - 8 ด้านล่าง แล้ว
   ตอบคำถามในใบงาน

 

  การทดลองที่ 1 : ทำลายสมองกบแล้วใช้เข็มแทงที่ขาหลัง พบว่า กบหดขา

                                                               ภาพที่4
  คำถามน่าคิด!!
  จากผลการทดลอง

  • นักเรียนคิดว่ามีการรับรู้และตอบสนองเกิดขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใด?
  • ถ้ามีีการรับรู้และตอบสนองเกิดขึ้นนักเรียนคิดว่ามีการส่งกระแสประสาท
   รับความรู้สึกและสั่งการผ่านรากบนและรากล่างได้ลักษณะ้แบบใดบ้าง?

   

  การทดลองที่ 2 : ตัดรากล่างแล้วใช้เข็มแทงขาหลังพบว่า กบไม่หดขา

                                                                   ภาพที่5
  คำถามน่าคิด!!
  จากผลการทดลอง

  • นักเรียนคิดว่ามีการส่งกระแสประสาทรับความรู้สึกและสั่งการผ่านรากบน
   ได้หรือไม่เพราะเหตุใด?
  • จากการทดลองที่1การส่งกระแสประสาทรับความรู้สึกและสั่งการผ่านรากบน
   และรากล่างลักษณะ้แบบใดที่ยังมีโอกาสเป็นไปได้?

   

  การทดลองที่ 3 :ใช้เข็มเขี่ยตรงปลายประสาทของรากล่างที่ตำแหน่งที่ 2 พบว่า กบหดขา

                                                               ภาพที่6
  คำถามน่าคิด!!
  จากผลการทดลอง

  • การใช้เข็มแทงทำให้เกิดกระแสรับความรู้สึกหรือสั่งการให้เหตุผลประกอบ
  • นักเรียนคิดว่ารากล่างทำหน้าที่รับความรู้สึกหรือสั่งการเพราะเหตุใด
  • จากการทดลองที่1การส่งกระแสประสาทรับความรู้สึกและสั่งการผ่านรากบน
   และรากล่างลักษณะ้แบบใดที่ยังมีโอกาสเป็นไปได้?

   

  การทดลองที่ 4 : ตัดรากบนแล้วใช้เข็มแทงขาหลังพบว่า กบไม่หดขา

                                                            ภาพที่7
  คำถามน่าคิด!!
  จากผลการทดลอง

  • การส่งทั้งกระแสประสาทรับความรู้สึกและสั่งการผ่านรากล่างเป็นไปได้หรือไม่เพราะเหตุใด
  • นักเรียนคิดว่าการส่งกระแสประสาทรับความรู้สึกและสั่งการควรมีลักษณะแบบใด

   

  การทดลองที่ 5 : ใช้เข็มเขี่ยตรงปลายประสาทของรากบนที่ตำแหน่งที่ 3 พบว่า กบหดขา

                                                           ภาพที่8
  คำถามน่าคิด!!
  จากผลการทดลอง

  • นักเรียนคิดว่ารากบนทำหน้าที่รับความรู้สึกหรือสั่งการเหตุผลเพราะอะไร
   • <<< ให้นักเรียนสรุปการส่งกระแสประสาทผ่านไขสันหลัง >>>
     

  

  

       รู้แล้วว่าเส้นประสาทไขสันหลังสามารถรับรู้และตอบสนองได้อย่างไร? !!!

  


    การส่งกระแสประสาทผ่านไขสันหลังเกิดขึ้นได้อย่างไร
    ให้นักเรียนศึกษา์จากภาพที่9แล้วเขียนสรุป

    • กลไกการส่งผ่านกระแสประสาทของเส้นประสาทไขสันหลัง
      

                 ภาพที่9 การส่งกระแสประสาทผ่านไขสันหลัง

   

  สรุปการส่งผ่านกระแสประสาทของเส้นประสาทไขสันหลัง

  • สิ่งเร้ากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึก( ใช้เข็มแทงที่ผิวหนัง )
  • หน่วยรับความรู้สึกส่งกระแสประสาทผ่านเดนไดรต์ของเซลล์ประสาท
   รับความรู้สึกที่ปมรากบน
  • เซลล์ประสาทรากบนส่งกระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทประสานงาน
   ที่ไขสันหลังไปยังสมองส่วนที่รับรู้เกี่ยวกับความเจ็บ
  • สมองหรือไขสันหลังส่งกระแสประสาทสั่งการผ่านเซลล์ประสานงานไปสู่
   เซลล์ประสาทสั่งการ
  • สมองสั่งการผ่านเซลล์ประสาทสั่งการผ่านรากล่างไปที่หน่วยปฏิบัติงานให้
   เกิดการตอบสนอง( กล้ามเนื้อที่แขนหรือมือเคลื่อนไหว )

  
  
                 ช่วยคิดและตอบในใบงานให้หน่อยนะ
!!!

            

 

                ทดสอบหลังเรียนเรื่องระบบประสาทรอบนอก  << คลิ๊กเลย >> !!!