แบบทดสอบความรู้ตนเอง เรื่อง สมดุล
ตอน สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วเลือกคลิกในเฟรมด้านซ้ายมือ

1.ข้อใด เป็นหน่วยของปริมาณเวกเตอร์

  m/s2 s
  m3 kg/s

2.     พิจารณาคำกล่าวต่อไปนี้

    1.  สภาพสมดุลของวัตถุเกิดจากวัตถุไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
   
2.  รถยนต์ที่กำลังแล่นด้วยความเร็วคงตัวจะอยู่ในสภาวะสมดุล
   
3.
 สมดุลสถิต เป็นสภาพสมดุลที่เกิดขึ้นกับวัตถุทุกสถานการณ์
   
4. วัตถุที่อยู่ในสภาวะสมดุลแรงต่างๆ ที่มากระทำต่อวัตถุจะต้องมี     ค่าเท่ากัน

คำกล่าวในข้อใดกล่าวได้ถูกต้องบ้าง

  ข้อ 1 และ 2 ถูก ข้อ 1 และ 3 ถูก
  ข้อ 3 และ 4 ถูก ข้อ 1,2 และ 4 ถูก

3.  ถ้าแรงทุกแรงมีขนาดไม่เท่ากัน อยากทราบว่าจะต้องใช้แรงอย่างน้อยที่สุดกี่แรง จึงจะทำให้ผลรวมของเวกเตอร์มีค่าเป็นศูนย์

  1 2
  3 4

4.  ขนาดของแรงลัพธ์เนื่องจากแรง 2 แรงจะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อแรง 2 แรงทำมุมกันเท่าใด

  .  0 .  45
  .  90 .  180

5.     ข้อความในข้อใดสอดคล้องกับกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน

     ก. แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับผลคูณของมวลและความเร่งของวัตถุ
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะคงสภาพอยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
ทิศของแรงลัพธ์จะมีทิศไปทางเดียวกับทิศของความเร่ง

. เมื่อมีแรงภายนอกมากระทำต่อวัตถุก็จะมีแรงจากวัตถุกระทำโต้ตอบ

6. 

    

                                 

 

    ขนาดของแรงองค์ประกอบในแนวแกน x และแกน y จะมีค่าตรงกับ
    ข้อใดตามลำดับ

  260 N,  150 N 150 N,  260 N
  220 N,  165 N 165 N,  220 N

7. 

 

 

 

     วัตถุมวล 2 กิโลกรัมผูกเชือกยาว 1 เมตร เมื่อออกแรงดึงวัตถุในทิศขนานกับพื้นระดับจนเชือกเบนทำมุมกับแนวดิ่ง 60จงหาขนาดของแรง F

  40 N 20 N
  20 N 18 N

8. 

 

 


    วัตถุหนัก 100 นิวตันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงดังรูป แรงเสียดทานระหว่าง
    พื้นกับวัตถุมีค่าเท่าใด

  30 N 40 N
  50 N 60 N

9. 

 

 

 

 

      กล่องหนัก 49.5 นิวตันถูกดึงด้วยแรง 25  นิวตัน แล้วทำให้กล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว แรงเสียดทานมีค่าเท่าใด

  19.3 N 16 N
  15 N 14 N

10. จากข้อ แรงที่พื้นดันวัตถุ(normal force) มีค่าเท่าใด

  16 N 25 N
  34 N 30 N