เมื่อคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาจะพบภาพเช่นนี้

และเมื่อพบภาพนี้ให้คลิก Open

     
    เนื้อหาลิลิตตะเลงพ่าย
    ข้อสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
    เฉลยข้อสอบลิลิตตะเลงพ่าย
คำชี้แจง
นักเรียนทุกคน ทุกห้อง (ม. 5/19 , ม.5/21 , ม. 5/22 และ ม. 5/23
1. สมัคร E-mail (ถ้ายังไม่มี)
2. สมัครสมาชิก E-Learning ให้ถูกต้อง   อ. วรวิทย์จะเป็นวิทยากร
เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาและข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ค้นหาวรรณคดีจากเว็บ
แล้วส่งไปให้ครู    ที่      pornpilai_k@hotmail.com
                          หรือ     pornpilai@obec.go.th

ภายในวันนี้ (วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘)

มิฉะนั้นจะไม่ให้คะแนน (๕ คะแนน)