Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

สถานที่สำคัญภายในโรงเรียน

PraWhite Website

ประวัติความเป็นมา

วัดพระยาออก ตั้งอยู่ในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันสำรวจยังคงพบ พระประธานองค์ใหญ่ปูนปั้น ๑ องค์ ฐานพระอุโบสถทำด้วยศิลาแลง ๑ ฐาน และผนังก่ออิฐถือปูน ๑ ด้าน วัดพระยาออกเป็นโบราณสถานที่ยังไม่ปรากฏหลักฐานเมื่อแรกสร้างที่ชัดเจนนัก โดยจากการพบประธานปูนปั้นขนาดใหญ่ ศิลปะอยุธยา ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารวัดพระยาออก ศาสนสถานแห่งนี้จึงได้รับการสันนิษฐานว่า อาจสร้างขึ้นช่วงใดช่วงหนึ่งในสมัยอยุธยา หรือเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ที่ผ่านมา

วัดพระยาออก เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ไม่ไกลจากแนวคูเมืองและกำแพงเมืองชั้นที่ ๑ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สำหรับประวัติการก่อสร้างศาสนาสถานหลังนี้นั้นยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจน แต่จากหลักฐานที่กรมศิลปากรได้พบจากการสำรวจเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๓ อันได้แก่ พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะแบบอยุธยา พระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อขาว โดยด้านหลังของหลวงพ่อขาวมีผนังก่ออิฐถือปูนติดอยู่ ทั้งหมดตั้งประดิษฐานบนฐานศิลาแลง และยังพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายสมัยลพบุรีสภาพชำรุดไม่สมบูรณ์ จำนวน ๑๑ ชิ้น ดังนั้นจากรูปแบบทางศิลปะของพระพุทธรูปปูนปั้นหลังติดผนังโบสถ์ที่พบซึ่งเป็นหลักฐานขนาดใหญ่จึงไม่น่าจะถูกเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย ต่างจากชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายขนาดเล็กที่พบกระจัดกระจายอยู่บนผืนดินทั่วบริเวณโบราณสถาน ดังนั้นจึงน่าจะสามารถกำหนดค่าอายุของวัดพระยาออกได้ว่าอาจสร้างขึ้นในสมัยอยุธยานั่นเอง

อย่างไรก็ดีทางโรงเรียนได้จัดทำวิหารโถงจตุรมุขคลุมทับเหนือพระประธาน ผนังปูนและฐานศิลาแลงตั้งแต่ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณณสิริ) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๓ ตอนที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๙

วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก เป็นสถานที่สำคัญภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะครู นักเรียนและประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี  ใช้จัดกิจกรรมวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนา, จัดกิจกรรมวัดในโรงเรียน ให้คณะครู นักเรียนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ฯลฯ

(ขอขอบคุณข้อมูลประวัติวัดพระยาออก จากเว็บไซต์ http://www.infothailand.eu/lopburi/ จัดทำโดยคุณอารีรัตน์ รัศมี)

PraNiam Website

วิหารพระสังฆภารวาหมุนี(เนียม ภุมมสโร)

วิหารพระสังฆภารวาหมุนี(เนียม ภุมมสโร) มีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นที่ตั้งรูปหล่อเหมือนพระสังฆภารวาหมุนี หรือหลวงปู่เนียม ภุมมสโร หรือท่านพระครูลวลพบุรีคณาจารย์ (เนียม ภุมมสโร) เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง ซึ่งต่อมาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเป็น พระสังฆภารวาหมุนี ดำรงตำแหน่งผู้กำกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี เป็นองค์ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2442  วิหารพระสังฆภารวาหมุนี(เนียม ภุมมสโร) เป็นสถาานที่ๆชาวพิบูลวิทยาลัยเคารพสักการะกราบไหว้บูชาขอพรและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพิบูลวิทยาลัย

 KingRamaVI Website

 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕

พระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ดำเนินการสร้างนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในจังหวัดลพบุรีสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่หน้าหอประชุมภุมมสโร ภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต่อมาเมื่อ ๒๕๓๑ ได้มีการบูรณะซ่อมแซมปรับปุรงฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ให้มีความมั่นคงสวยงาม  เดิมสถานที่นี้ใช้ในการประกอบพิธีวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคมของทุกปี (ปัจจุบันการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะฯ พระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ จัดที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี)  พระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพิบูลวิทยาลัยเคารพสักการะบูชาตลอดเรื่อยมานับตั้งแต่มีการจัดสร้างขึ้น และในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคมของทุกๆปี ชาวพิบูลวิทยาลัยจะจัดพิธีวางมาลาถวายเครื่องราชสักการะฯ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯของพระองค์ท่านฯ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

f t g m