Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

แผนเผชิญเหตุโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๕

speaker

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

- แผนเผชิญเหตุโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปี ๒๕๖๕ Pdf file

- มาตรการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา Pdf file

- คู่มือดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา Pdf file

 

 

 

 

 

 

 

f t g m