Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

วีดีทัศน์ประมวลภาพ:การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม. ๕ และ ม.๖ ชุดที่ ๑

 วีดีทัศน์ประมวลภาพ:การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม. ๕ และ ม.๖

ช่วงวันที่ ๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 

f t g m