Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

วีดีทัศน์ประมวลภาพ:การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ (ชุดที่ ๒)

 วีดีทัศน์ประมวลภาพ:การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๔ (ชุดที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๔

 

f t g m