Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๒ (วันที่สอง)

PBVaccineCOVID 03 Nov 2564A1

วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หน่วยบริการความร่วมมือการฉีดวัคซีน อำเภอเมืองลพบุรี ณ หอประชุมพิบูลสงคราม(ชั้นบน) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้คุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด หัวหน้างานกิจการนักเรียน รักษาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะครูที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระเบียบนักเรียนและตรวจสอบข้อมูเอกสารต่างๆ ในการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ แก่นักเรียน ระดับชั้น ม.๔ และ ม. ๕  ซึ่งต้องขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการร่วมมือดำเนินการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนในวันนี้

 

f t g m