Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

PRSTD2564 Website B 2 A1 Onsite

<< ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม PDF File >> icon new

<< ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ Gifted ภาษาอังกฤษ PDF File >> icon new

หรือติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่


ProjectExam4April2564 Website1

** เนื่องด้วยในวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นสนามสอบ ๙ วิชาสามัญ **
ดังนั้น ในวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ขอให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ได้วางแผนการเดินทางมาสนามสอบให้ดีและให้ทันเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด
*** และอย่าลืม!นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน ***
***มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบคัดเลือก***

**** อาคารเรียนที่ใช้จัดสอบฯ ได้แก่ อาคารเรียน ตึก ๒, ๔ และ ๖****
 graphics click here 822293แผนผัง-อาคารเรียน graphics click here 822293

f t g m