Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน และตารางการอบรมปรับพื้นฐาน G-Suite for Educations ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

speaker

ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน และ
ตารางการอบรมปรับพื้นฐาน G-Suite for Educations ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

  

ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) PDF File
  icon new graphics click here 822293


ตารางการอบรมปรับพื้นฐาน G-Suite for Educations PDF File icon new graphics click here 822293

 

 

 

f t g m