Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:รหัสห้องเรียนออนไลน์(Class code for google classroom) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์:รหัสห้องเรียนออนไลน์(Class code for google classroom) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
(แสดงเป็น PDF File)

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่นี่

2

3

4

7

9

 

f t g m