Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์ : วันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

PR Kruday2565 Website

 หมายเหตุ ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์เป็นกิจรรมการมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๖๑

f t g m