Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBPhetchaburi Ratchaburi2565

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร คณะครู เดินทางศึกษาไปดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศและโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี  และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี  ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร  คณะครู ทั้ง ๒ โรงเรียน ที่ได้ให้การต้อนรับดูแลคณะศึกษาดูงาน นำชมกิจกรรมการบริหารงานต่างๆ ด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

 

f t g m